Datum: 13-11-2019 - 02:43
02
jul
'19
Firma Meeuwenoord geeft reactie aan college en gemeenteraad van gemeente Noordwijk: "uitlatingen college kloppen simpelweg vakinhoudelijk niet".
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Firma Meeuwenoord geeft reactie aan college en gemeenteraad: "uitlatingen college kloppen simpelweg vakinhoudelijk niet".

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk op 28 juni een update gegeven over de stand van zaken over de mogelijke verplaatsing van het transportbedrijf Meeuwenoord. (klik hier voor het nieuwsitem op BON). De firma Meeuwenoord heeft op 2 juli via de adviseur van het bedrijf, middels een brief gericht aan het college en gemeenteraad....

gereageerd op het nieuwsbericht in de media.

Geachte leden van de raad en College van burgemeester en wethouders,

Als adviseur van Meeuwenoord te Noordwijkerhout bericht ik u als volgt. Via de heer Meeuwenoord heb ik kennisgenomen van uitlatingen van het College van B&W die zij gedaan zou hebben aan Omroep BO. (Redactie BON: volledige brief college aan de gemeenteraad op BON)

Omdat Meeuwenoord niet via de media wenst te reageren op deze uitlatingen richt ik mij namens Meeuwenoord rechtstreeks tot uw gemeenteraad én het College van B&W. Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van deze mail gelijktijdig door te zenden aan het College van B&W.

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat het College dergelijke uitlatingen gedaan zou hebben want deze uitlatingen kloppen simpelweg vakinhoudelijk niet. Er staat vermeld dat Meeuwenoord volgens het College “volledig schadeloosgesteld wenst te worden in het kader van de Onteigeningswet en daarbij niet kijkt naar de eigen voordelen van verhuizing”.

Hierin schuilt een ernstige tegenstrijdigheid: wanneer een bedrijf in het kader van het algemeen belang uitgeplaatst dient te worden (wat mijns inziens in dit geval wel van toepassing is) is het gebruikelijk om een bedrijf schadeloos te stellen overeenkomstig de methodiek bij onteigening. Dit betekent met zoveel woorden dat de onteigende in haar vermogenspositie gelijk dient te blijven; het bedrijf mag er niet slechter op worden maar ook niet beter.

Er wordt derhalve in deze berekening ook gekeken naar de voordelen wegens ‘nieuw voor oud’. De stelling dat er door Meeuwenoord niet gekeken wordt naar de eigen voordelen van verhuizing is dus pertinent onjuist. Overigens hebben wij reeds in 2012 met de gemeente overeenstemming bereikt op basis van deze onteigeningsmethodiek maar heeft toenmalig wethouder de deal helaas afgeblazen. Deze koerswijziging (met de 6 jaar durende impasse als gevolg) is voor ons nog steeds een raadsel.

Verder staat er in de uitlating dat Meeuwenoord zelf een onderzoek zou willen laten uitvoeren naar de bodemsanering en dit niet willen laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige. Ook deze stelling klopt niet, het is gebruikelijk dat de
aankopende partij, stel in dit geval de gemeente Noordwijk, juist voor haar eigen rekening en risico een bodemonderzoek laat uitvoeren om er zeker van te zijn dat dit op de juiste wijze gebeurt zodat het gemeentebestuur een verantwoord
aankoopbesluit kan nemen.

Natuurlijk is Meeuwenoord bereid om dit zelf ter hand te nemen maar dan wel met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Noordwijk onder vrijwaring van restrisico’s. Hierbij zullen de eventuele onderzoekskosten wel deel uitmaken van de schadeloosstelling.

Langs deze weg wil ik nogmaals de gemeente op het hart drukken om zich te laten adviseren door een erkend onteigeningsadviesbureau want op deze manier vrees ik dat partijen er op korte termijn niet uit gaan komen en gaat er bovendien een unieke kans verloren om dit bedrijf te verplaatsen naar locatie Schippersvaartweg, welke nog steeds in handen is van de gemeente en beschikbaar is als vervangende locatie.

Tenslotte betreurt Meeuwenoord het dat zij op deze wijze negatief in de publiciteit komt, terwijl zij altijd op correcte en prettige wijze met het gemeentebestuur heeft gecommuniceerd.

Tot zover mijn reactie namens Meeuwenoord op de uitlatingen van het College aan BO omroep, waarbij ik tot slot uitdrukkelijk wil opmerken dat wij de waarheid of de correcte vertaling van de uitlatingen van het College niet hebben kunnen achterhalen.

Uiteraard ben ik tot nadere toelichting of overleg bereid.

Met vriendelijke groet,
Van Cromvoirt adviseurs

Foto Google Maps.