Datum: 03-12-2021 - 04:25

   

27
jun
'19
Dunavie en Padua geven geen vervolg aan fusieverkenning.
Geschreven door Dunavie en Padua

Dunavie en Padua geven geen vervolg aan fusieverkenning.

De uitkomst van de fusieverkenning tussen Dunavie en de woningstichting Sint Antonius van Padua is bekend. In de afgelopen zes maanden hebben de corporaties het draagvlak, de mogelijkheden en meerwaarde van een eventuele fusie onderzocht. Het onderzoek heeft uitgewezen dat fusie weliswaar volkshuisvestelijk nuttig zou zijn, maar dat er bij een aantal belangrijke stakeholders...

op dit moment te weinig draagvlak voor is. Dunavie en Padua vinden breed draagvlak voor een fusie belangrijk. De analyse en doorrekening van de volkshuisvestelijke opgaven van beide corporaties heeft uitgewezen dat Dunavie geen overtollige middelen heeft.

Voor Padua heeft de financiële analyse bevestigd dat er geen financiële aanleiding is voor fusie. Op basis hiervan zien Padua en Dunavie op dit moment geen noodzaak om een fusieproces door te zetten. De beide organisaties vervolgen zelfstandig hun weg.

Vraag en antwoordlijst Padua:
Waarom is besloten om de fusieverkenning te stoppen?
Er is te weinig draagvlak bij cruciale belanghouders en er is geen financiële aanleiding meer voor de fusie.

Wat gaat Padua nu doen?
Padua gaat nu onderzoeken op welke andere manieren de organisatie versterkt kan worden. Ook moeten we onze financiële positie nog verder analyseren. We kunnen in elk geval zelfstandig door. Dat geeft de tijd om er goed over na te denken.

Waarom is er destijds gekozen om te spreken met Dunavie en niet met NWS en haar beoogde fusiepartners?
Deze vraag hebben we eerder ontvangen en ook beantwoord. Op het moment dat we onze scenario analyse afrondden gaf de informatie die we op tafel hadden het beeld dat een keuze voor NWS automatisch een keuze voor Stek en Vooruitgang impliceerde. Het leek ons minder complex om een fusie tussen 2 organisaties te doen dan een proces met 4 partijen. Daarnaast stond Dunavie veel meer open voor onze ideeën voor het huisvesten van lage middeninkomens (via onze vrije sector portefeuille) en voor ons dienstverleningsidee wat uit gaat van nabijheid en laagdrempeligheid.

Waren de redenen om nu af te haken niet al bekend?
De vorige bestuurder van Dunavie schetste aanvankelijk een beeld van een corporatie die ook als zij de eigen opgave volledig zou uitvoeren middelen over had. In de loop van het traject bleek dat anders te zijn. Initieel was er redelijk breed sprake van emotionele reacties tegen de fusieverkenning met Dunavie. Ook aan Noordwijkse zijde. In de loop van de afgelopen maanden is dit aan Noordwijkse zijde geluwd. Bij enkele partijen is zelfs een positieve houding te zien. Alhoewel natuurlijk niet iedereen enthousiast was. Aan de Katwijkse zijde is de weerstand een periode uit beeld geraakt. Maar bij het opstarten van gesprekken na de time-out bleek dat die weerstand nog steeds aanwezig was.

Waarom zijn er überhaupt gesprekken aangekaart met een mogelijke fusiepartner?
De analyse die wij in 2018 uitvoerden gaf het beeld dat wij nog enkele jaren goed zouden kunnen investeren in ontwikkelingen (nieuwbouw, sociaal domein, duurzaamheid), maar dat we daarna eigenlijk alleen nog zouden kunnen beheren. Dat is in zichzelf niet erg. Echter, er liggen grote opgaven in ons werkgebied. Dat vraagt om corporaties die ook op de langere termijn kunnen blijven investeren in ontwikkelingen. Ook lopen we aan tegen de grenzen van ons eigen kunnen. We zijn een kleine organisatie met veel doeners is dienst. De complexiteit van ons werk neemt toe en vraagt dat we onze organisatie met denkkracht en ontwikkelkracht moeten versterken. Om die redenen zijn we een fusieverkenning gestart. Er is geen acute noodzaak daartoe. Maar daar wilden we ook niet op wachten.

Wat betekent het stopzetten van de fusieverkenning voor de gemeente?
Vooralsnog niets. Wij kunnen de prestatieafspraken waarmaken. 

Is het college van de loop der gebeurtenissen op de hoogte gehouden?
Padua heeft regelmatig gesprekken met de wethouder RO en de wethouder Volkshuisvesting en de beleidsmedewerker. In deze gesprekken zijn ontwikkelingen telkens besproken. 

Wat betekent het stopzetten voor de prestatieafspraken?
Wij kunnen de prestatieafspraken waarmaken.

Wat gaat Padua nu doen?
Wij gaan opnieuw de balans opmaken. Een deel van de eerder gemaakte analyse is bruikbaar. Een deel moet geactualiseerd worden.

Hoe gaat Padua de gemeenteraad daarvan op de hoogte houden?
Padua heeft sinds jaar en dag een zeer goede relatie met de gemeente. Periodiek praten we bij over actuele zaken en de voortgang van gemaakte afspraken. Dat blijven we doen. Daarnaast zullen we de gemeenteraad en het college een brief zenden.

Heeft de beslissing gevolgen voor de prestatieafspraken?
Neen.

Wordt Padua beperkt in zijn slagkracht nu de fusieverkenning is gestopt?
Vooralsnog niet. Op termijn is een impuls nodig.

Gaat Padua het echt wel redden op eigen kracht?
Onze fusieverkenning met Dunavie was niet uit acute financiële noodzaak maar was financieel wel nuttig (samen zouden we meer en sneller kunnen investeren). Het fusieonderzoek heeft bevestigd dat er inderdaad synergievoordelen te behalen zijn. Dunavie heeft echter geen overtollige investeringsruimte. De argumenten voor de fusie lagen voor Padua meer in de organisatie en regionale aanwezigheid. Padua ging en gaat het redden op eigen kracht. Maar de argumenten voor organisatiekracht en regionale invloed blijven voor ons actueel.

Heeft u hierover contact gehad met NWS, en wat was hun reactie?
Wij hebben al onze directe collega corporaties in de Duin-, en Bollenstreek ingelicht. 

Heeft Padua plannen het gesprek weer aan te gaan met Stek, De Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS)?
Padua maakt nu even een pas op de plaats. Wij laten dit bezinken en wij gaan ons opnieuw beraden op hoe wij de toekomst zien. Er is nergens acute noodzaak. Padua is financieel gezond en de dienstverlening is uitstekend. De argumenten die wij hadden die hebben wij nog steeds. We gaan de komende periode bezien wat voor ons de beste weg is. Wij houden daarbij alle opties open.

Welke stakeholders waren tegen de fusie en waarom?
Eind vorig jaar was er weerstand in de Noordwijkse gelederen. Ook waren er partijen zoals de toenmalige wethouder Volkshuisvesting en de voorzitter van onze huurdersorganisatie die hun formele rol afwachtten. De weerstand binnen de Noordwijkse gelederen waren goeddeels weggeëbd. Natuurlijk was niet iedereen enthousiast. Binnen de Katwijkse gelederen is de weerstand niet (voldoende) weggeëbd. Het is lastig voor een succesvolle fusie als belangrijke stakeholders geen draagvlak hebben. Wij zijn open maatschappelijke organisaties en wij werken actief met onze stakeholders samen. Daarom sta ik volledig achter ons gezamenlijke besluit om de verkenning niet door te zetten.

Wie was er meer leidend in het uiteindelijke besluit: Dunavie of Padua?
Bij een fusie zijn de uitdagingen van de één ook de uitdagingen van de ander. Dat is nu juist de essentie van een fusie. We hebben dit besluit dus samen genomen.

Wat zijn de toekomstplannen van beide corporaties, en komt er nog een andere vorm van samenwerking?
We willen beide graag een intensieve regionale samenwerking. Ook als de fusie tussen Stek, De Vooruitgang en NWS is gerealiseerd. We onderschrijven het belang van regionaal denken. Padua en Dunavie blijven goede buren. De contacten die wij in het afgelopen half jaar hebben gehad die hebben de banden verder versterkt.

Een van de redenen om te fuseren was om sterker te staan in de strijd tegen woningnood: hoe zien jullie dit nu?
Daar zullen we opnieuw over moeten nadenken. Voor alle corporaties die in een zelfde woningmarktregio werken geldt dat wij elkaar blijven tegenkomen en dat samenwerken nodig is.