Datum: 22-10-2021 - 05:27
22
jun
'19
College gemeente Noordwijk geeft antwoord op schriftelijke vragen GroenLinks: over gezondheidseffecten bestrijdingsmiddelen.
Geschreven door College van B&W / GroenLinks

College geeft antwoord op schriftelijke vragen GroenLinks: over gezondheidseffecten bestrijdingsmiddelen.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft antwoord gegeven op de gestelde schriftelijke vragen van 8 mei 2019 door GroenLinks ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en het onderzoek van het RIVM hiertoe. De antwoorden met betrekking tot de gezondheid van inwoners zijn afgestemd met de....

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) HM. De antwoorden met betrekking tot milieu en biodiversiteit zijn afgestemd met de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

De afgelopen periode hebben diverse media uitgebreid bericht over onafhankelijk onderzoek naar de effecten op omwonenden en de natuurlijke leefomgeving van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op bollenvelden. Omwonenden van bloembollen velden worden aan hoge concentraties bestrijdingsmiddelen blootgesteld, blijkt uit onderzoek van RIVM. Ook zijn er zorgen over de biodiversiteit die verloren gaat door het gebruik van dit landbouwgif.

Bloembollen zijn van groot belang van Noordwijk, zowel economisch als landschappelijk en cultureel. Veel inwoners vinden werk in de bollenteelt. De berichten over de concentraties bestrijdingsmiddelen zijn voor GroenLinks reden tot zorg. Zowel voor de mensen die in de sector werken, als voor de omwonenden van de bollenvelden en het dierenleven op het land en in de sloten. Naar aanleiding van genoemde zorgen stelde GroenLinks de volgende vragen en geeft het college daar nu antwoord op.

Vraag 1: 
Kent u de inhoud van het 'Onderzoek Bestrijdingsmiddel en Omwonenden' dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd? En bent u bekend met de inhoud van de berichten en reportages in de Volkskrant ('Boer en burger in gevecht over bestrijdingsmiddelen', Zembla ('Gif in de bollenstreek'), Nieuwsuur ('Meer blootstelling aan gif bij bollenvelden dan gedacht') en Omroep West ('Dieren hebben ook last van gif in de Bollenstreek?)

Antwoord 1:
Met het onderzoek 'Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden' van het RIVM zijn wij bekend. Hierover is de raad eerder op 27 maart 2019 geïnformeerd, en recent op 2 mei 2019, door middel van een raadsbrief. Een deel van de andere berichten waar aan gerefereerd wordt kenden wij nog niet en hier hebben wij kennis van genomen. 

Vraag 2:
Deelt u onze mening dat de beschreven situatie zorgwekkend is en dat het belangrijk is om met de bollentelers in gesprek te gaan en samen te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om mensen en dieren beter te beschermen tegen schadelijke bestrijdingsmiddelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2:
Doel van het onderzoek van het RIVM was om de blootstelling van wasbeschermingsmiddelen in de landbouw in kaart te brengen en nog niet om de gezondheidsrisico's te duiden. De resultaten zeggen in die zin dus nog niets over de gezondheidseffecten van het gebruik van deze middelen. Wel is vastgesteld dat van de onderzochte gewasbeschermingsmiddelen, de gemeten gehalten in de lucht en in de urine geen risicogrenzen overschrijden.

De gemeten gehalten zijn te laag om tot gezondheidsrisico's te leiden. Vanuit het oogpunt van de gezondheid van inwoners kan op basis van het onderzoek niet worden gesteld dat er sprake is van een zorgwekkende situatie. Dit betekent niet dat het onderwerp niet onze aandacht heeft. In dit verband willen wij wijzen op verschillende beleidsnota's waarin aandacht wordt geschonken aan onze natuurlijke leefomgeving.

Zo wordt in de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 "het bevorderen en versterken van biodiversiteit" benoemd als één van de doelen van het natuurbeleid. Duurzaamheid, waar ook het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder valt, is één van de opgaves die in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport wordt genoemd.

Voorts is de gemeente Noordwijk als lid van de Landschapstafel Duin- en Bollenstreek partner geworden van Groene Cirkel Bijenlandschap. Dit maakt dat de gemeente zich heeft verplicht om activiteiten die voortvloeien uit het visiedocument van deze Groene Cirkel te ontplooien. Eén van deze activiteiten richt zich op bevordering van behoedzame omgang met chemische (gewasbeschermings)middelen. 

Door dit alles heeft en houdt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw onze aandacht. Ondanks de omstandigheid dat wij als gemeente niet over wettelijke bevoegdheden beschikken om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, willen wij vanuit het oogpunt van het milieu en de biodiversiteit met de landbouwsector hierover het gesprek aangaan. 

Momenteel beraden wij ons op de wijze waarop wij die sector het meest effectief kunnen benaderen, mogelijk in regionaal verband.

Vraag 3.
Deelt u onze mening dat het belangrijk is dat de maatregelen genomen moeten worden in samenspraak met de bollentelers en inwoners, rekening houdend met de impact van schadelijke bestrijdingsmiddelen op de korte en Iange termijn
voor volksgezondheid en milieu? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3:
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4.
Welke mogelijkheden ziet het college van B en W om maatregelen te nemen om mensen en dieren beter te beschermen tegen de blootstelling van schadelijke bestrijdingsmiddelengebruik op de bollenvelden en om gifgebruik fors te beperken?

Op de website van de GGD HM is informatie te vinden hoe mensen zelf blootstelling kunnen vermijden: klik hier voor de website. Binnen de organisatie wordt bezien hoe op de gemeentelijke website kan worden doorverwezen naar deze informatie. Een veelgehoorde mogelijkheid is het aanwijzen van spuitvrije zones.

Wij constateren dat vanuit gezondheid niet goed kan worden onderbouwd op basis waarvan je een spuitvrije zone zou willen instellen. Mogelijk dat hier in de toekomst nieuwe informatie over beschikbaar komt. Zie verder het antwoord op vraag 2, en het antwoord op vraag 7 over de visie van het Rijk op duurzame productie, die wij als gemeente onderschrijven.

Vraag 5.
Bent u bereid om omwonenden te informeren over de gezondheidseffecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de bollenvelden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5:
Nee, hiertoe is voorlopig nog geen aanleiding. Zie ook eerdere antwoorden ten aanzien van de gezondheid van inwoners.

Vraag 6: 
Bent u met ons van mening dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen nadelige gevolgen heeft voor de (internationale) biodiversiteitsdoelen, waaraan ook Noordwijk moet bijdragen? Zo nee, waarom niet? Wij onderschrijven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nadelige gevolgen heeft voor de (internationale) biodiversiteitsdoelen.

In het verlengde daarvan verwachten wij dat vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een gunstig effect zal hebben op populaties en biodiversiteit. Zie voorts hetgeen over natuur en biodiversiteit is opgenomen in de Omgevingsvisie Noordwijk 2030.

Vraag 7: 
Bent u bereid om ook het Rijk op te roepen om maatregelen te nemen om het gifgebruik in de bollenteelt drastisch te beperken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7:
Nee, omdat het Rijk zelf al ambities op dit gebied heeft geformuleerd die wij als gemeente Noordwijk onderschrijven. Minister Schouten heeft recent haar toekomstvisie op gewasbescherming in 2030 gepresenteerd (zie bijlage laatste 3 pagina´s). Onderdeel van de visie is een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. 

Op de laatste pagina van de brief wordt een breed draagvlak genoemd voor een pakket van maatregelen dat beoogt om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving vanuit open teelten terug te dringen tot nagenoeg nul op 1 januari 2030.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld