Datum: 19-10-2019 - 04:40
21
jun
'19
Grote meerderheid ondernemers tegen Ondernemersfonds in Noordwijk en Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Grote meerderheid ondernemers tegen Ondernemersfonds.

Op 16 april 2019 besloot de gemeenteraad besloten om een draagvlakmeting uit te laten voeren voor het onderwerp: gemeentebreed ondernemersfonds. Belangrijke randvoorwaarden voor het draagvlak- onderzoek werden vastgelegd in de motie van 16 april 2019 met de titel 'draagvlakmeting ondernemersfonds'. In de periode van 3 mei t/m 10 juni 2019 heeft het college van B&W....

van de gemeente Noordwijk uitvoering gegeven aan de draagvlakmeting. Middels een brief van 21 juni wil het college de gemeenteraad informeren over het definitief aantal stemgerechtigden, de uitslag en de conclusie die het college daaraan verbinden met betrekking tot het draagvlak voor een gemeentebreed ondernemersfonds.

Aantal stemgerechtigden draagvlakmeting ondernemersfonds
De stemgerechtigden zijn, conform het raadsbesluit, vastgesteld op basis van het 'one person one vote' principe. Dat betekent dat elke stemgerechtigde maximaal één stem kon uitbrengen als eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning. Ook indien de stemgerechtigde eigenaar en/of gebruiker is van meerdere niet-woningen. De procedure om het aantal stemgerechtigden te bepalen is beschreven in het memo 'proces verbaal draagviakmeting ondernemers fonds' d.d. 1 mei 2019.

In zowel de raadsvoordracht van 16 april 2019 over de draagvlakmeting als in het bovengenoemde memo is het risico benoemd dat, ondanks de groots mogelijke zorgvuldigheid, de mogelijkheid bestond dat een (rechts)persoon toch meer dan één stembiljet zou kunnen ontvangen of dat een (rechts)persoon als gevolg van het toegepaste filter onterecht geen stembiljet zou ontvangen. 

Gedurende de stemmingsperiode heeft de gemeente daadwerkelijk meldingen gekregen dat stemgerechtigden onterecht geen stembiljet hadden ontvangen. De gemeente heeft geen enkele melding gekregen van stemgerechtigden die meerdere stembiljetten zouden hebben ontvangen. Om nieuwe stemgerechtigden voldoende mogelijkheid te bieden om alsnog een stembiljet aan te vragen en tevens voldoende tijd te geven om het ingevulde stembiljet retour te sturen, is de reactietermijn voor de draagvlakmeting met circa twee weken verlengd tot en met 10 juni 2019.

Alle aanvragen voor nieuwe stembiljetten zijn individueel beoordeeld. Elke aanvraag die aan de voorwaarden voldeed is alsnog gehonoreerd met een stembiljet. Het definitief aantal stemgerechtigden voor de draagvlakmeting over het ondernemersfonds is vastgesteld op 1.801. Dit betekent dat er ten opzichte van de eerste vastgestelde lijst met stemgerechtigden (1.747) 54 nieuwe stemgerechtigden zijn bijgekomen.

Op het totaal aantal oorspronkelijk stemgerechtigden van 1.747 betreft dit een toename van het aantal stemgerechtigden met 3%. Op het oorspronkelijke, ongefilterde OZB-bestand voor 'niet-woningen' bestaande uit 3.676 OZB-plichtigen betreft het een toename van het aantal stemgerechtigden met 1,5%.

Meer informatie over de procedure gedurende de stemperiode, het wel of niet toekennen van een (nieuw) stembiljet en het definitief vaststellen van het aantal stemgerechtigden kunt u lezen in de bij deze brief (klik hier) bijgevoegde bijlage 'Proces-verbaal definitief aantal stemgerechtigden'.

Uitslag draagvlakmeting ondernemersfonds
Het notariskantoor Luijer te Noordwijk heeft in de periode van 3 mei 2019 tot en met 10 juni 2019 in totaal 851 stembiljetten ontvangen. De uitgebrachte stemmen zijn, conform het memo 'proces verbaal draagvlakmeting ondernemersfonds' d.d. 1 mei 2019, door de notaris op geldigheid gecontroleerd en geteld. De notaris heeft de volgende uitslag vastgesteld:

- Er zijn 197 stemmen uitgebracht 'voor' het Ondernemersfonds;
- Er zijn 633 stemmen uitgebracht 'tegen' het Ondernemersfonds;
- Er zijn 3 blanco stemmen uitgebracht;
- Er zijn 16 ongeldige stemmen uitgebracht,
- Er zijn 2 niet traceerbare stemmen uitgebracht.

De notariële akte met het proces-verbaal van de uitslag van de draagvlakmeting over het ondernemersfonds kunt u inzien in de bijlage bij deze brief (klik hier). 

Conclusie beoordeling uitslag draagvlakmeting ondernemersfonds
In de door de gemeenteraad aangenomen motie 'draagvlakmeting ondernemersfonds' d.d. 1 6 april 2019 is het volgende opgenomen met betrekking tot de uitgangspunten voor de beoordeling van de uitslag van de draagvlakmeting: "Bij een respons van tenminste 30% en een 2/3de meerderheid voor een ondernemers fonds, uitvoer te geven aan de totstandkoming van een ondernemersfonds voor de periode van 3 jaar, ingaand op 1 januari 2020 en met een evaluatie door de gemeenteraad in het derde jaar. 

Bij een respons van minder dan 30% en/of geen 2/3de meerderheid voor een ondernemers fonds, te concluderen dat er onvoldoende draagvlak is voor een ondernemers fonds en dan ook niet over te gaan tot de totstandkoming daarvan." Met een respons van 47% (851 uitgebrachte stemmen tegenover 1.801 stemgerechtigden) is ruimschoots voldaan aan de eerste randvoorwaarde dat minimaal 30% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht dient te hebben om tot de totstandkoming van een gemeentebreed ondernemersfonds over te gaan. 

Van de in totaal 830 geldig uitgebrachte stemmen is een grote meerderheid (76%) tegen de oprichting van een gemeentebreed ondernemersfonds. De tweede randvoorwaarde, een 2/3 meerderheid voor het ondernemersfonds om tot de totstandkoming van een gemeentebreed ondernemersfonds over te gaan, is daarom niet gehaald.

Op basis van deze uitslag concludeert het college, binnen de gestelde randvoorwaarden van de raad, dat er onvoldoende draagvlak is voor een gemeentebreed ondernemersfonds per 1 januari 2019. Naar aanleiding van deze uitslag ziet het college geen aanleiding om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen met als oogmerk de totstandkoming van een gemeentebreed ondernemersfonds.

In het raadsbesluit van 16 april 2019 is expliciet opgenomen dat de stemming volledig anoniem is en alleen de notaris inzicht heeft in de stemmen. De gegevens worden nergens anders bekend gemaakt en deze blijven verder anoniem. De notaris dient zich hierbij te houden aan de wettelijk verplichte bewaar- en vernietigtermijnen.