Datum: 27-10-2021 - 00:18
13
jun
'19
College gemeente Noordwijk geeft antwoord op schriftelijke vragen GroenLinks over inzet op afvalscheiding.
Geschreven door GroenLinks / College van B&W

College geeft antwoord op schriftelijke vragen GroenLinks over inzet op afvalscheiding.

De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken dat in 2020 elke inwoner gemiddeld slechts 100 kilo restafval produceert. En dat driekwart van ons afval wordt gescheiden. Het is onduidelijk wat Noordwijk gaat doen om die doelstelling te halen. Daarom stelde GroenLinks raadslid Siemen van Berkum hierover deze week schriftelijke vragen aan het college van B en W...

Er worden nog steeds ontzettend veel grondstoffen verspild door ze als afval weg te gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. GroenLinks Noordwijk ziet kansen om verspilling tegen te gaan en te besparen op afvalverwerkingskosten. Haalt Noordwijk in 2020 landelijke norm voor afvalscheiding en – verwerking?

Van Berkum vraagt zich onder meer af of de gemeente Noordwijk zicht heeft op de ‘vervuilingsgraad’ van zowel het groente-, fruit en tuinafval (GFT) als het huishoudelijk restafval: “Voor een goede verwerking van GFT tot compost is het immers belangrijk dat dit organische materiaal niet vervuild wordt met restafval. En omgekeerd is het natuurlijk zonde als er tussen het restafval nog veel herbruikbaar spul als GFT, papier en glas wordt aangetroffen.

De meest recente landelijke analyse van de samenstelling van huishoudelijk restafval laat helaas zien dat dit ruimschoots het geval is. Er valt dus nog heel wat milieuwinst te behalen en op afvalverwerkingskosten te besparen.”

Voor een goed inzicht over de stand van zaken heeft hij het college van B en W daarom gerichte schriftelijke vragen gesteld. Van Berkum: “Want meten is weten. En als de gemeente op basis van de verzamelde kennis doeltreffende maatregelen neemt is dat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.”

Hieronder de vragen die gesteld werden aan het college van de gemeente Noordwijk en het college heeft daar nu antwoord op gegeven:

Vraag 1 > Wat is het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval en wat is de hoeveelheid restafval per inwoner in 2018 geweest? Zijn deze cijfers ook bekend per kern? 

Antwoord:
Alleen de cijfers over Noordwijk (49,6%) en De Zilk/Noordwijkerhout (53%) zijn bekend. Dit betekent voor Noordwijk dat er 190,84 kilo restafval per persoon wordt ingezameld en voor Noordwijkerhout 193 kilo restafval per persoon. Nee. Van oudsher worden deze cijfers over de vier kernen niet apart bijgehouden.

Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen zijn altijd als één gemeente beschouwd en zo ook De ZilklNoordwijkerhout. Het is namelijk niet doelmatig om met half lege inzamelwagens naar het weeg station te rijden en daar het tonnage te laten wegen.

Vraag 2 > Hoeveel vervuiling zit er volgens de gemeente in het GFT? Hanteert de gemeente daarvoor een norm voor wat ze accepteert?

Antwoord:
Het is niet bekend hoeveel vervuiling er exact in het GFT zit. Wel dat er stelselmatig teveel verontreiniging in het GFT zit. Daarom wordt er door de verwerker van het gftafval een norm gehanteerd. Om er voor te zorgen dat er desondanks geen GFT wordt afgekeurd wordt er daarom in de kern Noordwijk door de inzamelaars visueel geïnspecteerd en teveel vervuilde minicontainers blijven staan en krijgen een rode kaart. In Noordwijkerhout gebeurt dat ook, maar is er desondanks toch een aantal vrachten met GFT afgekeurd in 2018 door de verwerker.

Vraag 3 > Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de vervuiling zo laag mogelijk is/blijft? 

Antwoord:
Bij de wijziging van het systeem in Noordwijk in 2011 naar minicontainers is bij iedere bewoner een boekje uitgedeeld, te weten het 'Afval ABC'. Verder staat er scheidingsinformatie op de gemeentelijke website over iedere afvalstof. Verder zijn er diverse publicaties geweest op de website of via facebook en of twitter. Ook op de 'Afvalwijzer' staat informatie over afval scheiden.

Daarnaast is sinds 2 jaar Afval Loont, een Organisatie die tot doel heeft het afval scheiden te bevorderen door het belonen van goed scheidingsgedrag, actief in Noordwijk en ook middels hen is er aandacht besteed aan het scheiden van afval. 

Voor inwoners van Noordwijkerhout staat informatie over afval scheiden op de Meerlanden website, of kan men de app 'Afvalkalender Meerlanden' (equivalent van de 'Afvalwijzer') downloaden waar inwoners de juiste informatie kunnen vinden. Tot slot worden er gele en rode kaarten uitgedeeld als er teveel vervuiling in het GFT zit. 

Vraag 4 > Wordt in Noordwijk gecontroleerd op de inhoud van restafval? Zo ja, wat zijn hiervan dan de bevindingen (wat is de samenstelling in de belangrijkste componenten)? Zo niet, wat is de reden om geen sorteeranalyse van het restafval uit (te laten) voeren? 

Antwoord:
Ja, er vinden jaarlijks sorteerproeven plaats in zowel Noordwijk als Noordwijkerhout. Deze uitkomsten zijn redelijk stabiel over de jaren en vergelijkbaar met elkaar, in de zin dat er circa 33-36% GFT in het restafval zit, maar ook plastic (12%), textiel (4-6%), glas (4-6%) en papier (10-13%). Als al deze afvalstromen er standaard door alle inwoners uit gehouden zouden worden wordt 75% afvalscheiding behaald.

Vraag 5 > Verwacht de gemeente om de landelijke doelstellingen in 2020 te kunnen halen? Zo niet, welke maatregelen denkt de gemeente te nemen om alsnog de doelstellingen te kunnen halen?

Antwoord:
Nee. In het nieuwe, door de gemeenteraad in het najaar vast te stellen, grondstoffenbeleidsplan worden voorstellen opgenomen om vanaf 2020 de transitie te realiseren naar een circulaire economie (= het op de markt brengen van duurzame producten, het bevorderen van duurzame consumptie en meer en beter te recyclen van zuivere en schone grondstoffen).

Een en ander voor zover deze aansluiten op datgene wat er in het coalitieakkoord wordt gezegd over de inzameling van grondstoffen. Dit sluit nauw aan op het grondstoffenakkoord, waarin in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu afgesproken is dat Nederland in 2050 volledig circulair zal zijn.

Een belangrijke afspraak in het grondstoffenakkoord is het gezamenlijk opstellen van transitieagenda's voor de transitie naar een circulaire economie bij 5 prioritaire sectoren en ketens: biomassa en voedsel, kunststoffen, bouw, maakindustrie en consumptiegoederen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld