Datum: 13-08-2022 - 02:11
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
02
jun
'19
College vraagt € 18.000,- aanvullend budget voor realisatie fietsroute ‘Verdwenen Erfgoed’ in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie BON

College vraagt € 18.000,- aanvullend budget voor realisatie fietsroute ‘Verdwenen Erfgoed’ in Noordwijkerhout en De Zilk.

Op 27 juni 2018 is een opdracht geformuleerd en een plan van aanpak gemaakt ten behoeve van het project ‘Verdwenen Erfgoed’. Aanleiding hiervan is een besluit van de gemeenteraad van Noordwijkerhout, waaruit een reserve ‘Kunstuitingen’ op de begroting is ontstaat. De reserve wordt jaarlijks gevoed met een bedrag van € 15.000,-. De gemeenteraad van Noordwijkerhout...

heeft destijds (1 juni 2017) besloten om de gelden van de reserve ‘Kunstuitingen’ breed in te zetten en de gelden mede te bestemmen voor de cultuurhistorie van Noordwijkerhout. 11 september 2018 & 30 oktober 2018 zijn presentaties gehouden in de commissie/raad van Noordwijkerhout.

De gemeenteraad heeft in 2018 € 30.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van het kunstwerk (uit de opgebouwde reserve van 2017 en 2018). De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft in 2018 geen budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van de fietsroute.

Het plan is van het college van B&W om een beeldengroep te realiseren. Kunstenares mevrouw van Dapperen heeft hiervoor, op basis van het thema ‘verdwenen erfgoed in Noordwijkerhout’, een ontwerp gemaakt van een beeldengroep waarin op staanders silhouetten zichtbaar zijn van (verdwenen) gebouwen en personages. De beoogde locatie voor het kunstwerk is de bloementuin van het Witte kerkje in Noordwijkerhout.
Schets staanders Beoogde locatie Witte Kerkje

Daarnaast is het idee om een (fiets)route te realiseren langs 22 locaties van verdwenen erfgoed in Noordwijkerhout en De Zilk. Het plan is deze locaties te voorzien van houten panelen met informatie over het verdwenen erfgoed. De panelen worden in dezelfde stijl gemaakt als de houten panelen van de Max Liebermannroute.


Naar verwachting kan de beeldengroep medio juli worden geplaatst. Op dit moment is één staander geproduceerd. De productie van de andere staanders moet nog plaatsvinden. Daarnaast moet o.a. de omgevingsvergunning worden aangevraagd, de fundering moet worden gemaakt en de staanders moeten worden geplaatst.

In 2018 is € 30.000,- budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Noordwijkerhout ter realisatie van het kunstwerk. Eind 2018 werd duidelijk dat dit budget niet toereikend is, uitgaande van de beoogde 7 tot 9 staanders. Daarom is subsidie aangevraagd bij het Mondriaanfonds. In afwachting van de uitkomst van het Mondriaanfonds is het project tijdelijk stilgelegd.

Helaas heeft het Mondriaanfonds de subsidieaanvraag 13 maart 2019 afgewezen. Op grond hiervan heeft het college besloten, in overleg met de kunstenares, het aantal staanders terug te brengen naar 5 staanders, zodat het kunstwerk (inclusief kosten fundering en plaatsing) binnen het reeds beschikbaar gestelde budget kan worden gerealiseerd.

Stand van zaken fietsroute
Indien de gemeenteraad instemt met aanvullend budget van € 18.000,- is de planning dat de panelen medio september kunnen worden geplaatst. Om de fietsroute te realiseren moeten o.a. de volgende zaken nog worden uitgevoerd en gefinancierd:

- Historische teksten/illustraties/plattegronden verzamelen (door vrijwilligers NoVaTo en Oud de Zilck).
- Redigeren en vertalen van de teksten
- Vormgeven van de panelen
- Vergunning aanvragen voor het plaatsten van de panelen
- Exacte locaties bepalen van de panelen
- Plaatsen van de panelen
- Tekst/vormgeving/drukken fietsroute (papieren versie)
- Realiseren van beleefrouteapp (optie afhankelijk van beschikbaar budget)

De panelen zijn reeds in 2018 aangeschaft. ad. € 20.000,-. Hiervoor was echter geen budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van Noordwijkerhout. Dit bedrag is daarom meegenomen in de jaarrekening van Noordwijkerhout 2018.

Met het beschikbaar stellen van € 18.000,- aanvullend budget kan de fietsroute behorend bij het Kunstproject ‘Verdwenen Erfgoed’ worden gerealiseerd. Dit kan worden gedekt uit de reserve ‘Kunstuitingen’. Het college van B&W heeft hiervoor onlangs een raadsvoorstel ‘Kunstproject Verdwenen Erfgoed' gedaan en de gemeenteraad zal daarover gaan beslissen komende raadsvergadering.

Foto van het verdwenen erfgoed: Kasteel Leeuwenhorst.