29
me
'19
College beantwoordt schriftelijke vragen NZLokaal over Japanse Duizendknoop op o.a. het Bavo-terrein in Noordwijkerhout.
Geschreven door NZLokaal

College beantwoordt schriftelijke vragen NZLokaal over Japanse Duizendknoop op o.a. het Bavo-terrein.

In de rondvraag van de Commissie Ruimte en Wonen van de gemeente Noordwijkerhout van 16 mei 2018 werden in de rondvraag door het raadslid G. van der Klugt van NZLokaal enkele vragen gesteld met betrekking tot de Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica). Aanleiding was het aantreffen van een fors aantal planten op het voormalige Bavo-terrein....

Op verzoek van het college werd nog een ambtelijke notitie overlegd met betrekking tot de achtergrond, gevaarzetting en bestrijdingsmogelijkheden (zie bijlage, klik hier). Een korte schouw leert, dat er op dit moment nog geen sprake is geweest van enig vervolg of bestrijding van de plant.

Hieronder geeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk antwoord op de vragen van NZLokaal.

Vragen + antwoorden:

1. Is het college bekend met de schadelijke gevolgen door de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop?

Antwoord: 
Ja, het college van de voormalige gemeente Noordwijkerhout is in 2018 op de hoogte gesteld van de schadelijke gevolgen voor zowel de natuur als voor civieltechnische en bouwkundige objecten.

2. Heeft het college zicht op de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop in de gemeente Noordwijk?

Antwoord:
Op eigen grond van de gemeente zijn de groeilocaties van Japanse duizendknoop bekend. Onze buitendienst medewerkers en groentoezichthouders zijn alert op de aanwezigheid van de plant. Net als op de aanwezigheid van andere exoten zoals de reuzenberenklauw. Momenteel is de gemeente, vanuit de wens om verdere verspreiding tegen te gaan, actief Japanse duizendknoop aan het bestrijden op verschillende locaties te weten:
- de Pilarensloot Noordwijkerhout: tijdens de winter van 2018 is het plantvak afgegraven. Monitoring van het plantvak vindt plaats door Meerlanden.
- Een drietal kleine locaties in Noordwijk waar de bestrijding net klaar is en de monitoring loopt.
- BAVO-terrein (geen gemeente eigendom): er is contact opgenomen met de eigenaar van het terrein en hij is aangeschreven met het verzoek de Japanse duizendknoop te bestrijden. Er komt nog een tweede gesprek met de terreinbeheerder over hoe verder om te gaan met de locatie en waarin we advies geven over de bestrijding. De terreinbeheerder is eindverantwoordelijk voor bestrijding van de soort. Landelijk zijn er nog geen kaders en richtlijnen vastgesteld en is er geen plicht tot verwijderen.
- Daarnaast is op privé terrein aan de Van der Weijdenlaan ook Japanse duizendknoop aangetroffen. Doordat er een grondbewerking heeft plaatsgevonden is de verwachting dat de verspreidingslocatie groot zal zijn. De groenbeheerder neemt contact op met de nieuwe eigenaar om deze te informeren en te adviseren.

3. Is er sprake van een bestrijdingsplan en zo ja, wat is daarvan in grote lijnen de inhoud?

Antwoord: 
Op dit moment is er voor de gemeente Noordwijk geen schriftelijk beleid met betrekking tot exoten. Wel is er in de praktijk een duidelijke bestrijdingsaanpak in alle dorpskernen. Deze komt voort uit de "ambtelijke notitie Japanse duizendknoop, d.d. 15 mei 2018". Binnen de harmonisatie van het groenbeleid en -beheer zal ook het exotenbeleid op papier worden gezet.

Het bestrijdingsplan zal globaal de volgende stappen bevatten:
1. Waarnemen: een melding of waarneming komt binnen hij het groenteam. Het groenteam constateert of het daadwerkelijk om de Japanse duizendknoop gaat;
2. Vastleggen: de geconstateerde plant registeren;
3. Tactiek: vaststellen bestrijdingstactiek;
4. Uitvoering: uitvoering van bestrijding door gemeente;
5. Controleren: 1 jaar lang periodieke nacontrole van de locatie. Is de plant nog aanwezig dan wordt er opnieuw bestreden. In geval van gronden van particuliere eigenaren, waar de plant wel voorkomt maar geen besmettingsgevaar vormt, brengen we de eigenaar op de hoogte van de aanwezigheid van de plant en zullen de risico's en bestrijdingsmethoden uitgelegd worden. Het is dan aan de eigenaar of de plant bestreden wordt, ook omdat de plant als tuinplant nog steeds in gebruik is. 

4. Is er sprake van overleg met eigenaren, waar de plant voorkomt?

Antwoord: 
Ja, er is overleg met eigenaren. We bespreken de constatering van aanwezigheid van de plant en adviseren op de risico's en bestrijdingsmethoden. Wanneer de situatie ontstaat, waarbij gemeentegrond "besmet" kan raken vanuit gronden van andere eigenaren (particulieren, bedrijven), schrijft de gemeente deze terrein -eigenaar aan met het verzoek de beplanting te verwijderen.

5. Is er sprake van overleg met naburige gemeenten? 

Antwoord: 
Op dit moment is er geen samenwerking of overleg met naburige gemeenten. Universiteit Wageningen (WUR) doet al vele jaren onderzoek naar deze exoot, daar is dus veel kennis beschikbaar. Daarnaast is WUR ook continu in overleg met verschillende gemeenten die grote oppervlaktes hebben met deze plant. Op deze manier worden ervaringen en effectieve bestrijdingsmethoden gedeeld en verder ontwikkeld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Foto: website Bestrijding Duizendknoop.