Datum: 07-08-2020 - 14:30
15
me
'19
College geeft antwoord op vragen fractie D66 over afwezigheid gemeente bij zitting Raad van State in Noordwijkerhout. (zaak: Leidsevaart)
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

College geeft antwoord op vragen fractie D66 over afwezigheid gemeente bij zitting Raad van State. (zaak: Leidsevaart).

Op 11 maart 2019 heeft de fractie van D66 aan het college van B&W een aantal schriftelijke vragen gesteld over de afwezigheid van een vertegenwoordiging namens het college bij een zitting van de Raad van State (zaak: mogelijke verontreiniging grond Leidsevaart). Het bericht luidde als volgt: In het Leidsch Dagblad van 6 maart jl. (en later op BON) verscheen een artikel....

over een Noordwijkerhoutse familie die wil dat de Raad van State de gemeente Noordwijk verplicht om nader onderzoek te verrichten naar mogelijke verontreinigde grond op een perceel aan de Leidsevaart in Noordwijkerhout. Het artikel vermeldt voorts: Een toelichting kon de gemeente bij de Raad van State niet geven, omdat er geen vertegenwoordiger naar Den Haag was afgereisd.

Rechter Gerrit Hoogvliet zei dat erg jammer te vinden, omdat hij nog wel wat vragen had voor de gemeente. Dit bericht geeft ons aanleiding voor de volgende vragen die wij graag beantwoord zien. Dit bericht was voor het college aanleiding de volgende vragen te beantwoorden:

Vragen fractie D66:
1. Berust het feit dat geen vertegenwoordiger namens de Gemeente bij de zitting aanwezig was op een bewust genomen besluit of op een nalatigheid?

Antwoord:
Als college beseffen wij achteraf dat het beter zou zijn geweest om wel een vertegenwoordiging af te vaardigen voor de zitting. Destijds leek daar geen aanleiding toe te bestaan. Vanwege het onvolledige dossier en omdat er geen duidelijkheid was verkregen over een aantal vragen naar aanleiding van dat dossier, zou het aanwezig zijn ter zitting geen meerwaarde hebben voor de beslechting van het geschil. In het verlengde daarvan is besloten om niet ter zitting te verschijnen.

Bij deze kwestie draait het om de wijze waarop de relevante milieuregelgeving is toegepast. Het betreft een al langer lopend dossier dat als gevolg van personeelswisselingen en van taakoverdracht verschillende behandelaars heeft gekend. Uiteindelijk is het dossier overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland die tijdig een verweerschrift heeft ingediend.

2. Indien sprake was van een bewust genomen besluit, is de verantwoordelijk portefeuillehouder bij deze besluitvorming betrokken geweest?

Antwoord:
Het voornemen om niet aanwezig te zijn tijdens de zitting is niet met de portefeuillehouder besproken.

3. Indien sprake is van nalatigheid, welke maatregelen heeft het college dan inmiddels genomen om herhaling te voorkomen?

Antwoord:
Niet van toepassing

4. Bent u met ons eens dat afwezigheid tijdens een zitting de procespositie van de Gemeente kan schaden, onder andere doordat vragen van de rechter(s) niet beantwoord worden en rechters daardoor mogelijk relevante informatie missen, of doordat tijdens de zitting door eisers ingebrachte informatie niet kan worden weersproken en daardoor tussen partijen komt vast te staan?

Antwoord: 
In zijn algemeenheid: ja. In dit specifieke geval evenwel, stond om redenen die zijn aangegeven bij de beantwoording van vraag vast dat de gemeente de vragen die het dossier oproept, niet zou kunnen beantwoorden. Hierdoor zou het aanwezig zijn ter zitting geen meerwaarde hebben voor de procespositie van de gemeente en is een zakelijke afweging gemaakt.

5. Kan het college zich voorstellen dat het niet ter zitting verschijnen door de rechter(s) kan worden opgevat als weinig respectvol?

Antwoord:
Ja. Voor de volledigheid merken wij wel op dat het aanwezig zijn tijdens de zitting niet verplicht is. Dit staat ook uitdrukkelijk in de uitnodiging. De Raad van State is tijdig een bericht van verhindering gezonden: op vrijdag 1 maart 2019 zowel per e-mail als per brief.

6. Kan het college zich voorstellen dat het niet ter zitting verschijnen door de betrokken burgers kan worden opgevat als weinig respectvol, en kan bijdragen aan het gevoel als burger niet serieus genomen te worden?

Antwoord:
Ja. De zakelijke afweging die is gemaakt is om precies deze reden geen goede afweging geweest. Juist vanwege de relatie tussen de gemeente en de betrokken partijen had de gemeente zich ondanks dit gebrekkige dossier tijdens de zitting moeten doen vertegenwoordigen.

7. Is het college bereid aan de betreffende burgers excuses aan te bieden voor het niet ter zitting verschijnen?

Antwoord:
Ja. De laatste week van april vindt een persoonlijk gesprek plaats waarbij een lid van ons college en ook een vertegenwoordiger namens de Omgevingsdienst aan de familie excuses zullen overbrengen. 

Naar aanleiding van de tussenuitspraak die inmiddels in het geschil is gedaan, zal met familie bij die gelegenheid tevens worden besproken op welke wijze aan deze uitspraak invulling gaat worden gegeven.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld