Datum: 25-06-2021 - 16:06

14
me
'19
College geeft antwoord op vragen fractie PvdA: illegale bouwwerken (Westeinde) in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bron > Gemeente Noordwijk

College geeft antwoord op vragen fractie PvdA: illegale bouwwerken (Westeinde).

Op 8 april 2019 heeft de fractie van de PvdA het college van B&W een aantal schriftelijke vragen gesteld over het eventueel bestaan van een legaliseringsplicht ten aanzien van illegale bouwwerken. Het bericht luidde als volgt: Tijdens de debatraad van donderdag 28 maart is besloten mee te werken aan legalisering van het bijgebouw Westeinde 82 in Noordwijkerhout....

Tijdens de bespreking van dit agendapunt is aan de orde geweest dat er voor het al dan niet legaliseren van illegale bouwwerken regels zijn opgenomen in het bouwbesluit dan wel bestemmingsplan. Er zou voor de gemeente naast een handhavingsplicht ook een legaliseringsplicht, indien legalisatie mogelijk is, bestaan. 

Om precedentwerking te voorkomen, en daarmee de deur open te zetten voor iedereen die iets wil bouwen wat niet binnen een bestemmingsplan past, zou de PvdA graag duidelijkheid willen hebben of er inderdaad een dergelijke legaliseringsplicht bestaat. Wij hebben als PvdA daarom de volgende vragen en deze zijn nu beantwoord door het college van B&W.

Vragen + antwoorden:
1. Is het juist dat de gemeente een legalisatieplicht heeft als legalisatie van een illegaal bouwwerk mogelijk is?

Antwoord:
Nee. Er bestaat niet zoiets als een legaliseringsplicht ten aanzien van illegale bouwwerken. Wel bestaat er voor de gemeente een zogeheten beginselplicht tot handhaving. Deze beg inselplicht brengt met zich mee dat steeds moet worden onderzocht of sprake is van bijzondere omstandigheden (lees: legalisatiemogelijkheden) waardoor van handhaving moet worden afgezien.

Het is deze fase in een handhavingstraject die de verwarring geeft dat er zoiets als een legaliseringsplicht zou bestaan. In deze fase wordt namelijk bij projecten die zonder vergunning zijn gerealiseerd, maar in principe zouden kunnen worden vergund omdat zij aan alle geldende voorwaarden voldoen of met enige aanpassingen zouden kunnen voldoen, de mogelijkheid geboden om vergunning aan te vragen.

Het zou namelijk onredelijk zijn eerst te verlangen dat zo'n project wordt gesloopt om daarna hetzelfde project -wellicht met enige aanpassingen - alsnog te vergunnen en weer te laten opbouwen. Deze tussenstap in handhavingstrajecten volgt uit vaste jurisprudentie met betrekking tot beginselen van behoorlijk bestuur.

2. Zijn er regels opgenomen in het bouwbesluit dan wel in een bestemmingsplan die tot legalisering van een illegaal bouwwerk kunnen verplichten?

Antwoord:
Nee. Deze regels zijn er niet, zie de uitleg bij vraag 1.

3. Indien er regels zijn t. a. v. legalisatieplicht wilt u deze regels aan de raad toezenden zodat de raad er kennis van kan nemen?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op vraag 2.

4. Indien er regels zijn t.a.v. legalisatieplicht is het dan toegestaan om aanvullende regels op te nemen in een bestemmingsplan om bij illegale bouwwerken daadwerkelijk handhavend te kunnen optreden?

Antwoord:
Nee, zie antwoord bij vraag 2.

5. Indien het antwoord op vraag 4 bevestigend is, is het college dan bereidt dergelijke regels in bestemmingsplannen op te nemen?

Antwoord:
Nee, zie de uitleg bij vraag 1 en het antwoord bij vraag 2.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld