Datum: 26-10-2021 - 23:07
06
me
'19
CDA stelt schriftelijke vragen aan college over klachten centrum Noordwijkerhout.
Geschreven door Bron: CDA

CDA stelt schriftelijke vragen aan college over klachten centrum Noordwijkerhout.

Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden door commissielid Duivenvoorde van het CDA met een aantal bewoners van het centrum in Noordwijkerhout. De bewoners hebben hierbij diverse klachten geuit. Zo geven de bewoners aan dat men op het Marktplein veel fout parkeert, er geluidsoverlast is van hangjongeren (ook wildplassen en mogelijk dealen) en er veel...

overlast is van zwerfvuil, met name sigarettenpeuken. De bewoners verzoeken om duidelijk vanuit de gemeente wat betreft de verkeersregulatie met een totaalvisie. Men pleit voor een ring rondom het centrum waarbij duidelijk aangegeven gaat worden waar de parkeergarages zijn. 

In het verleden hebben verschillende bewoners contact gezocht met de gemeente (bijvoorbeeld via het meldpunt voor klachten) m.b.t. het centrum van Noordwijkerhout. De bewoners ervaren de terugkoppeling vanuit de gemeente beperkt.

Vragen CDA:
1. De proef met het afsluiten van het dorpscentrum voor verkeer is voorbij. Wanneer kunnen wij een evaluatie verwachten en gaat deze evaluatie ook naar de bewoners en ondernemers in het centrum? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bezig met het opstellen van een totaalplan voor wat betreft de verkeersregulatie in en rondom het centrum van Noordwijkerhout? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college op de hoogte van de klachten die bewoners rondom het Marktplein ervaren met foutparkeren, geluidsoverlast, gevaarlijke situaties bij het laden en lossen e.d.? Zo ja, is er al ingezet op extra toezicht en handhaving, nu er ook extra BOA’s zijn? Zo nee, waarom niet?

4. Wil het college onderzoek doen naar de mogelijkheid om duidelijker en eerder op de route borden te plaatsen met de locaties van de parkeergarages? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn alle klachten die de bewoners m.b.t. het centrum in het verleden hebben ingediend afgedaan? Zo ja, kunt u de beantwoording aan ons doen toekomen. Zo, nee waarom niet en hoe denkt het college dit te verbeteren.

Met vriendelijke groet,
Theo Alkemade
Raadslid CDA