Datum: 03-06-2020 - 04:40
03
me
'19
College beantwoordt schriftelijke vragen CDA over verkeerssituatie bij de Koninginneweg in Noordwijkerhout..
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

College beantwoordt schriftelijke vragen CDA over sigarettenpeuken en afvalbakken.

CDA stelt vragen aan het college van B&W: Op zaterdag 23 maart zijn de Z-ambassadeurs bezig geweest met het opruimen van zwerfvuil in het centrum van Noordwijkerhout. Wat opviel was dat er wel redelijk wat zwerfafval op te ruimen viel maar me name de hoeveelheid sigarettenpeuken was gigantisch. In een bosschage op het Marktplein telde een van de Z-ambassadeurs maar liefst 400 peuken...

Ook de spreiding van de prullenbakken rondom de Witte kerk is een punt van aandacht.

Vraag 1 CDA:

Is het college op de hoogte van de grote hoeveelheid sigarettenpeuken op de grond en in de bosschages in het centrum van Noordwijkerhout? Zo ja, welke maatregel gaat het college nemen om deze hoeveelheid tegen te gaan?

Antwoord college:
Daar zijn we inmiddels mee bekend. Er zijn vanuit het project in overleg met de projectleider, de monumentencommissie, Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging (NOV) en de bewoners keuzes gemaakt over de inrichting van het plein rondom de Witte Kerk. Dit heeft geleid tot de huidige inrichting. Nu blijkt dat de inrichting op dit punt niet voldoet, zullen we onderzoeken of alsnog aanpassingen moeten worden gedaan die bij de feitelijke situatie passen. 

We merken hierbij graag op dat het plaatsen van voorzieningen voor sigarettenpeuken niet zal leiden tot een straatbeeld zonder peuken. Dit is in de kern een landelijk probleem. Er zullen altijd mensen zijn die niet bereid zijn een paar meter te lopen om hun sigarettenpeuk in een bak te gooien. 

Ook op plekken waar niet veel gerookt wordt,, worden peuken aangetroffen. Wij gaan kijken naar een oplossing hiervoor. Mochten de benodigde middelen hiervoor niet voorhanden zijn omdat het project en de budgetten al afgesloten zijn, dan komen wij met een voorstel hiervoor terug bij de gemeenteraad.

Vraag 2 CDA.
De spreiding van de prullenbakken rondom de Witte Kerk is niet goed. Een van de ondernemers rond de Witte Kerk gaf aan dagelijks grote hoeveelheden blikjes e.d. uit de tuin van de Witte Kerk (ter hoogte van de DIRK supermarkt ) en daaromheen te moeten halen. Wil het college kijken naar deze spreiding en zo nee, waarom niet?

Antwoord college:
Ja, het college gaat hier naar kijken.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Noordwijk,