Datum: 25-06-2021 - 15:41

03
me
'19
College geeft antwoord op aanvullende vragen fractie PvdA: Verplaatsing Firma Meeuwenoord Victoriberg.
Geschreven door PvdA Noordwijk

College geeft antwoord op aanvullende vragen fractie PvdA: Verplaatsing Firma Meeuwenoord Victoriberg.

Op 24 december 2018 verzond de firma Meeuwenoord, gevestigd aan de Victoriberg, een brief aan de leden van de gemeenteraad van Noordwijkerhout waarin zij hun teleurstelling, maar ook hun verbazing, uitspreken over het resultaat van de onderhandelingen over de verplaatsing van hun bedrijf van de Victoriberg. Naar aanleiding van deze brief...

heeft de PvdA op 11 februari 2019 schriftelijke vragen aan het college gesteld om helderheid te verkrijgen over het verloop van de onderhandelingen. Het college heeft deze vragen op 6 maart 2019 beantwoord.

Op 1 april 2019 ontving de gemeenteraad van Cromvoirt Adviseurs een namens de firma Meeuwenoord verzonden brief met de bewering dat de beantwoording van het college in ernstige mate afwijkt van het werkelijke verloop van de onderhandelingen. Dit was voor de fractie van de PvdA aanleiding om op 2 april een aantal aanvullende vragen te stellen aan het college en die geven vervolgens daar nu antwoord op:

Antwoord college van B&W 2-5-2019.

Op 1 april 2019 ontvingen wij van de PvdA fractie aanvullende schriftelijke vragen over de verloop van de onderhandelingen met de firma Meeuwenoord. De aanleiding voor deze vragen is de reactie van Van Cromvoirt adviseurs namens de firma Meeuwenoord op de eerdere antwoorden van ons college. De fractie van de PvdA stelt ons de volgende vragen:

Voorafgaand
Onze beantwoording bestaat uit twee delen. Eerst willen wij ingaan op de reden waarom wij niet tot overeenstemming met Meeuwenoord kunnen komen. Vervolgens gaan wij in het tweede deel concreet in op de gestelde vragen. Sinds 2010 zijn we in gesprek met de firma Meeuwenoord over de verplaatsing van dit transportbedrijf vanuit het centrum van Noordwijkerhout. Uitplaatsing van dit bedrijf biedt voordelen voor de lokale gemeenschap.

De zaakwaarnemer van de firma Meeuwenoord stelt dat de gemeente Meeuwenoord wil verplaatsen en dat de gemeente de firma Meeuwenoord daarvoor financieel dient te compenseren. Uitplaatsing van Meeuwenoord onder de door hen gestelde voorwaarden betekent dat de gemeente na herontwikkeling met een groot financieel tekort wordt geconfronteerd.

Na overleg met de gemeenteraad (december 2013) heeft de gemeente vanwege dit grote exploitatietekort besloten af te zien van de aankoop. Ook in 2018 blijft dit de conclusie nu de firma Meeuwenoord onverkort vasthoudt aan het standpunt dat de gemeente hen wil verplaatsen.

Beantwoording van de gestelde vragen:

1. Kunt u bevestigen dat er in augustus 2012 op ambtelijk niveau overeenstemming was met de firma Meeuwenoord en dat deze gedetailleerde afspraken bij brief van 9 augustus 2012 zijn bevestigd?

A 1.
Met de firma Meeuwenoord en diens zaakwaarnemer is in 2012 gesproken over een groot aantal punten die te maken heeft met de verplaatsing van het transportbedrijf van de Victoriberg naar de locatie Schippersvaartweg. Daarbij is vooraf door de gemeente gesteld dat er pas een akkoord is indien er overeenstemming is op alle punten en de gemeenteraad daarover een besluit heeft genomen. Op ambtelijk niveau zijn met de zaakwaarnemer, Van Cromvoirt, afspraken gemaakt ter voorbereiding op deze bestuurlijke en politieke besluitvorming. Nadrukkelijk wordt in de brief d.d. 9 augustus 2012 tot twee maal toe benadrukt dat e.e.a. onder voorbehoud is van bestuurlijke en politieke besluitvorming.

2. Wilt u bovengenoemde brief delen met de raad?

A 2.
Bijgaand treft u de brief aan. Om privacy redenen is de brief geanonimiseerd. 

3. Kunt u bevestigen dat de toenmalige portefeuillehouder desondanks de deal heeft afgeblazen?

A 3.
De verantwoordelijke portefeuillehouder heeft aangegeven dat de gemeente de locatie Meeuwenoord niet zal aankopen omdat de herontwikkeling zou leiden tot een te groot financieel tekort voor de gemeente. Vervolgens heeft de gemeente onderzocht of de haalbaarheid kon worden vergroot door een ruimer gebied te ontwikkelen. Na vertrouwelijke consultatie van de raadscommissie heeft de toenmalige portefeuillehouder de firma Meeuwenoord gemeld dat de gemeente de locatie aan de Victoriberg niet zal verwerven tegen de taxatieprijs.

4. Wat waren de argumenten om toch geen deal te sluiten?

Ad4.
Hier zijn twee redenen voor te geven:
a) Een groot financieel tekort op de exploitatie (De opbrengst na ontwikkeling van de locatie met woningen bedraagt slechts de helft van de vraagprijs);

b) De onzekerheid over de kosten die gemoeid zijn met het opruimen van de bodemvervuiling waardoor het exploitatietekort verder zal toenemen.

5. Kunt u bevestigen dat er door de provincie aanvankelijk uitstel was verleend om alsnog tot een deal te komen? 6. Kunt u bevestigen dat pas nadat de portefeuillehouder aangaf dat er volgens hem geen deal mogelijk was, de provincie haar toezegging heeft ingetrokken?

A 5 en 6.
De gemeente heeft getracht om de provinciale toezegging dat ingestemd zou worden met de verplaatsing van transportbedrijf Meeuwenoord naar de Schippersvaartweg overeind te houden. In december 2015 heeft de provincie laten weten dat de verplaatsing van Meeuwenoord beschouwd moet worden binnen het huidige beleid. De toezegging van de gedeputeerde uit 2010 kwam daarmee te vervallen. 

7. Tot slot komen wij terug op uw antwoord op vraag 7 waarin wij informeerden naar de plannen om het kantoorgebouw van Meeuwenoord te slopen om de Victoriberg te kunnen verleggen. Het college antwoordt dat het kantoor wordt  "doorsneden". Dit duidt op concrete plannen. Wij verzoeken u deze plannen met de raad te delen. 

A 7
Er zijn nog geen concrete plannen, maar wij voorzien dat de firma Meeuwenoord binnen de planperiode van het omgevingsplan (20 jaar) zal verhuizen. Daarom is aan de locatie Meeuwenoord de functie transformatiegebied toegekend. In de spelregelkaart behorende bij het omgevingsplan Bavo is het ruimtelijk kader aangeduid. Onderstaand treft u hier een uitsnede van aan waarbij de Victoriberg is verlegd.


Foto Google Maps.