Datum: 26-10-2021 - 22:50
01
me
'19
GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan college over inzet op afvalscheiding.
Geschreven door GroenLinks

GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan college over inzet op afvalscheiding.

De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken dat in 2020 elke inwoner gemiddeld slechts 100 kilo restafval produceert. En dat driekwart van ons afval wordt gescheiden. Het is onduidelijk wat Noordwijk gaat doen om die doelstelling te halen. Daarom stelde GroenLinks raadslid Siemen van Berkum hierover deze week schriftelijke vragen aan het college van B en W...

Er worden nog steeds ontzettend veel grondstoffen verspild door ze als afval weg te gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. GroenLinks Noordwijk ziet kansen om verspilling tegen te gaan en te besparen op afvalverwerkingskosten. Haalt Noordwijk in 2020 landelijke norm voor afvalscheiding en – verwerking?

Van Berkum vraagt zich onder meer af of de gemeente Noordwijk zicht heeft op de ‘vervuilingsgraad’ van zowel het groente-, fruit en tuinafval (GFT) als het huishoudelijk restafval: “Voor een goede verwerking van GFT tot compost is het immers belangrijk dat dit organische materiaal niet vervuild wordt met restafval. En omgekeerd is het natuurlijk zonde als er tussen het restafval nog veel herbruikbaar spul als GFT, papier en glas wordt aangetroffen.

De meest recente landelijke analyse van de samenstelling van huishoudelijk restafval laat helaas zien dat dit ruimschoots het geval is. Er valt dus nog heel wat milieuwinst te behalen en op afvalverwerkingskosten te besparen.”

Voor een goed inzicht over de stand van zaken heeft hij het college van B en W daarom gerichte schriftelijke vragen gesteld. Van Berkum: “Want meten is weten. En als de gemeente op basis van de verzamelde kennis doeltreffende maatregelen neemt is dat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.”

Hieronder de vragen die gesteld aan het college van de gemeente Noordwijk:

1 > Wat is het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval en wat is de hoeveelheid restafval per inwoner in 2018 geweest? Zijn deze cijfers ook bekend per kern? GFT wordt omgezet in compost, maar voor een goede verwerking is het noodzakelijk dat de GFT-bakken niet vervuild raken met niet-GFT afval.

2 > Hoeveel vervuiling zit er volgens de gemeente in het GFT? Hanteert de gemeente daarvoor een norm voor wat ze accepteert?

3 > Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de vervuiling zo laag mogelijk is/blijft? Uit de meest recente landelijke (steekproef)meting van de samenstelling van het restafval (van Rijkswaterstaat, Ministerie I&M, 2018) blijkt dat er nog een aanzienlijk
deel GFT, papier/karton en glas in zit. Er valt dus nog heel wat milieuwinst te behalen en op afvalverwerkingskosten te besparen. Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het restafval in Noordwijk de volgende vragen:

4 > Wordt in Noordwijk gecontroleerd op de inhoud van restafval? Zo ja, wat zijn hiervan dan de bevindingen (wat is de samenstelling in de belangrijkste componenten)? Zo niet, wat is de reden om geen sorteeranalyse van het restafval uit (te laten) voeren? Vraag betreffende de landelijke doelstellingen.

5 > Verwacht de gemeente om de landelijke doelstellingen in 2020 te kunnen halen? Zo niet, welke maatregelen denkt de gemeente te nemen om alsnog de doelstellingen te kunnen halen?