20
apr
'19
College van B&W: ondanks alles veel bereikt in 100 dagen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk..
Geschreven door B&W van de Gemeente Noordwijk

College van B&W: ondanks alles veel bereikt in 100 dagen.

Meteen bij de start van de gemeente Noordwijk heeft het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders ervoor gekozen om zich op een positieve manier te verbinden met de Noordwijkse samenleving. Geen poespas, maar praktisch aan de slag met herkenbare vraagstukken voor de samenleving. Op basis van de speerpunten uit het coalitieakkoord werd een tijdelijk en actiegericht programma opgezet....

En werd afgesproken om binnen 100 dagen de resultaten te presenteren. Dinsdag 9 april 2019 liep deze periode af. Het actieprogramma heeft college en medewerkers focus gegeven, zeker nu de gemeente in de opbouwfase zit. Na de fusie moet er een nieuwe gemeente ontstaan, met een nieuwe organisatie en een nieuw bestuur. Dat is een opgave. Binnen die context zijn 21 kleine en grote resultaten voor de samenleving bereikt:

1. Tien concrete resultaten, waar de samenleving direct profijt van heeft.

2. Op zes prominente dossiers een belangrijke en betekenisvolle stap, die de basis biedt voor succesvol vervolg.

3. Vijf interne projectresultaten, die ons verder brengen op weg naar een moderne, proactieve en dienstbare organisatie.

Hoe nu verder?
Met deze resultaten is op 9 april een einde gekomen aan dit tijdelijke, actiegerichte werkprogramma. Vanaf die datum werken we gestaag verder aan realisatie van het coalitieakkoord. Daarnaast heeft het college aangekondigd te werken aan een college-agenda.

Een document bedoeld voor alle betrokken partners: inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen, medewerkers en raadsleden. Het nodigt uit en kadert, om samen te werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Het college verwacht deze agenda eind mei aan de gemeenteraad en de samenleving te presenteren.

Tien concrete resultaten voor de samenleving
We hebben gezorgd dat de samenleving, ook al in de eerste 100 dagen van de nieuwe gemeente, concrete resultaten ervaart:

1. De initiatiefgroep Noordwijk Dementievriendelijk is met een subsidie in staat gesteld om te werken aan bewustwording rond dementie, aan laagdrempelige voorzieningen, aan een veilig klimaat binnen de verenigingen en aan winkels en ondernemers met oog voor hun gasten. Dit veranderingsproces naar een dementievriendelijke samenleving vraagt vasthoudende inspanning over een langere periode. Daarom zal de gemeente dit aspect verankeren in het beleid.

2. Met dank aan 7 nieuwe AED’s voldoen we inmiddels aan de minimale dekkingsnorm voor “Noordwijk 100% hartveilig”. Samen met de werkgroep zetten we vervolgstappen voor meer locaties voor AED’s, waaronder op wagens van de gemeentelijke buitendienst.

3. Er zijn extra boa’s aangesteld, waardoor de norm van 1 boa per 5.000 inwoners wordt gehaald en handhaving ten dienste van de samenleving een impuls krijgt.

4. De tijdelijke taskforce Boerenburg heeft vervolg gekregen in een structureel, wekelijks jeugdoverleg waarbij politie, de jeugd- en jongerenwerker, de straatcontactwerker, de jeugd-BOA’s en de gemeente aanwezig zijn. In dit overleg worden signalen van jeugdoverlast, jeugdproblematiek/trends en (complexe) jeugdgroepaanpak besproken.

5. Het Digipanel Noordwijk is gelanceerd. Het doel is om betrokken inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk te laten meedenken en hun mening te laten geven over actuele onderwerpen die in de gemeente spelen. De  wervingscampagne is op 19 maart gestart. Inmiddels hebben 294 inwoners zich aangemeld. Op een later moment zullen we de eerste enquête uitzetten. Daarvoor zullen we de raad nog nader over dit instrument informeren/consulteren.

6. Thuisbezorging van reisdocumenten (rijbewijzen en identiteitskaarten) is inmiddels mogelijk. Op basis van klanttevredenheidsonderzoek voeren we verdere verbetering door. Naast deze service op locatie en digitale (24/7) dienstverlening, blijft de publieksdienstverlening in twee kernen gewaarborgd. Op basis van bezoekerscijfers stemmen we de openingstijden af.

Zowel het onderzoek openingstijden balie Noordwijkerhout als het onderzoek klanttevredenheid reisdocumenten is gepresenteerd aan de portefeuillehouder. Voor beide onderzoeken geldt dat er nog geen duidelijke conclusies te trekken zijn. Daarom blijven we monitoren en zullen we de onderzoeken later dit jaar herhalen. Sinds april heeft de omgevingsdienst ODWH een loketfunctie in het KCC Noordwijk.

7. Door de Voorleesfunctie is de gemeentelijke website toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden. Om te voldoen aan Drempelvrij (volledige toegankelijkheid voor alle doelgroepen) loopt de eerste twee weken van april een toegankelijkheidstoets.

8. Met een zogenaamde E-verbinding is de gemeente voor ondernemers eenvoudig toegankelijk gemaakt voor online facturering. 

9. Verkeersonveilige situaties kunnen door bewoners en ondernemers digitaal gemeld worden met de verbeterdebuurt-app. Binnen de app ontvangen ze een terugkoppeling.

10. We pakken twee bekende verkeersonveilige situaties als quick win aan. We verbreden het fietspad langs de Ruigenhoekerweg (onder viaduct N206). En we brengen een overstreekplaats voor voetgangers aan op de Northgodreef / Wantveld. Hiermee vergroten we de verkeersveiligheid voor fietsers en verbeteren we de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid van senioren van Groot Hoogwaak en van overstekende voetgangers van het parkeerterrein.

De tweede quick win kan op relatief korte termijn gerealiseerd worden. Het college neemt na de 100 dagenperiode de verdere voorbereidingen ter hand. Naast deze quick wins, heeft het college ook een totale inventarisatie uitgevoerd. Op deze uitputtende lijst zal het college gaan aangeven hoe en op welk moment de situatie wordt aangepakt. Deze lijst zal het college periodiek delen met de gemeenteraad.

Zes keer basis voor succesvolle vervolgafspraken
We hebben in de eerste 100e dagen een solide basis gelegd om op prominente dossiers, heldere vervolgstappen te zetten:

1. Voor de Woonvisie is een Plan van Aanpak opgeleverd. Vanzelfsprekend wordt de raad als deelnemer bij het proces van het opstellen van de Woonvisie betrokken. Op 7 mei wordt tijdens een themabijeenkomst met de gemeenteraad de procesaanpak en het participatietraject voor het opstellen van de Woonvisie met de raad besproken. Voor het woonbehoefteonderzoek is medio maart opdracht gegeven. De resultaten hiervan verwachten we voor de zomer 2019. De woonvisie komt met participatie van inwoners en stakeholders eind 2019 tot stand.

2. Om onze doelstellingen te realiseren op het gebied van (sociale) woningbouw en huisvesting van arbeidsmigranten, zal het college een Deltaplan woningbouw hanteren. Hiertoe heeft het college inmiddels alle relevante financiële, ruimtelijke en volkshuisvestelijke kaders beoordeeld en potentiële binnen- en buitenstedelijke (bouw)locaties in beeld gebracht. De opzet hiervan is op hoofdlijnen besproken met de provincie.

Bijzondere aandacht in deze werkzaamheden gaat uit naar de locatie Bronsgeest om, zoals ook in het coalitieakkoord is aangegeven, de mogelijkheden te onderzoeken tot geschikte, alternatieve locaties voor de alhier geplande bouwopgave en hoe de financiële verplichtingen op te lossen. De 100 dagen waren te kort om tot een Deltaplan te komen, maar het college heeft wel belangrijke inzichten opgedaan die zij met de raad wil delen. Een notitie hierover zal het college zo snel mogelijk aanbieden aan de raad en de samenleving.

3. Voor de Kadernota Parkeren is een Plan van Aanpak opgeleverd. De gemeente wil aantrekkelijk zijn en blijven voor haar inwoners, voor het winkelend publiek, zij die er werken en voor mensen die hier komen voor het strand, de evenementen en de congressen. Daar zijn voldoende en goede parkeerplaatsen voor nodig. Voor auto en fiets. De gemeente Noordwijk heeft daarom behoefte aan een nieuw en actueel parkeerbeleidskader dat aansluit op de ambities van de gemeente. Het college heeft hiervoor de kaders vastgesteld die de basis vormen voor de nieuwe Kadernota Parkeren.

4. Rond Parkeren Noordwijk aan Zee is 11 maart het variantenonderzoek besproken met de gemeenteraad. Dit heeft drie haalbare varianten opgeleverd, die nu verder worden uitgewerkt.

5. Het gerepareerde bestemmingsplan Zeewaardig heeft als voorontwerp ter inzage gelegen en de gemeenteraad heeft hierover een presentatie gehad. Vervolg is de reguliere procedure voor bestemmingsplannen. Daarnaast zullen we bij actuele ontwikkelingen, noodzakelijke reparaties meenemen. Wat betreft controle en reparatie van onherroepelijke bestemmingsplannen zullen we onderzoeken wat de beste aanpak is.

De gedachte gaat uit naar een gebiedsgerichte herziening van bestaande bestemmingsplannen, vanuit bestuurlijke prioriteitstelling, waarbij we ook de (implementatie van de) Omgevingswet betrekken. Indien nodig zullen we het daartoe benodigde budget aanvragen.

6. Sinds maart neemt de gemeente deel in het project Retaillab. Het doel van dit project is om, samen met retailondernemers en vastgoedeigenaren, tot nieuwe retailinitiatieven in de praktijk te komen om de aantrekkelijkheid van de winkelcentra
binnen de gemeente te vergroten. Dit kan mogelijk ook oplossingen bieden voor de huidige leegstand.

Er is inmiddels een kick-off bijeenkomst gepland voor alle ondernemers in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Daarnaast blijven we de komende tijd in bredere zin werken aan de winkelleegstand in de winkelcentra van Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en Noordwijkerhout. Voor de winkelcentra van Noordwijkerhout en Noordwijk Binnen is hierbij de desbetreffende centrumvisie het uitgangspunt. Voor de winkelleegstand in Noordwijk aan Zee zullen we de komende tijd een plan van aanpak opstellen.

Met vijf projecten doorgebouwd aan organisatie
We zijn met gerichte projecten gaan doorbouwen aan een moderne, proactieve en dienstbare organisatie:

1. De verbouwing van beide gemeentehuizen is eind april gerealiseerd, zodat onze medewerkers op ruim 240 flexplekken kunnen werken volgens de principes van het Nieuwe Noordwijkse Werken. De vernieuwde inrichting van de gebouwen zetten we luister bij met een “week van de vernieuwing”.

2. De voorgenomen richting van en route naar zelforganisatie is uitgestippeld in een startnotitie. In de strategische visie en organisatiecontouren van de fusiegemeente Noordwijk is zelforganisatie een van de te ontwikkelen organisatieprincipes. In plaats van een gelaagde hiërarchische sturing, werken we toe naar zelforganiserende teams.

Het college heeft op 9 april ingestemd met een plan van aanpak voor zelforganisatie en koos daarbij voor een brede ontwikkelaanpak met uitdagingen voor medewerkers, teamcoaches, directie en het college. Om zelforganiserend te worden en te blijven doorlopen teams verschillende stappen, zowel op inhoud (wie doet wat, hoe doen wij het?) als op gedrag (hoe maken we afspraken, hoe geven we feedback etcetera).

3. Het college heeft op 2 en 9 april kennisgenomen van een analyse van de huidige formatie, vacatures en plannen voor vacaturevervulling. Er zullen 40 bestaande vacatures worden ingevuld om de continuïteit in het lopende werk te borgen, mee te bewegen met het coalitieakkoord en voorzienbare uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast zijn circa 9 vacatures opgeheven om loonruimte te creëren voor nieuwe functies. De raad zullen we hierover via een aparte raadsbrief informeren.

4. We hebben een integriteitscoördinator aangesteld. Deze functionaris bevordert en bewaakt intern de betrouwbaarheid, het handelen ‘zonder aanzien des persoons’ en het respectvol met elkaar en met inwoners omgaan.

5. We hebben een stijlmap ontwikkeld, om te gaan werken met visuele communicatievormen: infographics. Binnen twee experimenten doen we momenteel ervaring op.

Ook in gang gezet
Ten slotte willen we niet enkele andere activiteiten van het college (en de raad) in de eerste 100 dagen, onvermeld laten:

1. Een benadering per kern. Concreet kreeg dit vorm in vier kernenavonden met inwoners, die in het teken stond van kennismaking en input ophalen in de vorm van tips en tops.

2. Rust brengen en een route voorwaarts uitstippelen in het dossier van het ondernemersfonds. Op 16 april ligt hierover een voorstel voor in de gemeenteraad.

3. Een lokale duurzaamheidsagenda. De bestuursopdracht hiervoor is 26 maart in het college behandeld.

4. Inbreng van Noordwijkse aandachtspunten bij de nieuwe, regionale OV-concessie, inclusief het stimuleren van fietsgebruik naar bushaltes en treinstations. Op 15 april is hierover een thema-avond met de raad.

5. Het harmonisatieproces voor het welzijnswerk in het Nieuwe Noordwijk is in gang gezet. We hebben de raad inmiddels voorgesteld om de gedachte van twee actielijnen in een Ronde Tafel Gesprek te bespreken.

6. Oprichting en financiering van een campusorganisatie, als eerste bouwstenen voor de realisatie van een Space Campus Noordwijk. Tevens zijn we met diverse partners aan de slag met toekomstscenario’s voor de Space Expo of een Space Experience.

7. Voorbereidingen zijn gestart voor het wijzigen van de voorrangsregeling voor fietsers bij rotondes binnen de bebouwde kom. Om het fietsgebruik te stimuleren en te voldoen aan landelijke richtlijnen, wordt op deze rotondes de fietsers in de voorrang gebracht. Over het aanpakken van de eerste rotonde (Beeklaan-Herenweg) heeft het college 9 april een besluit genomen.

Op naar een collegeagenda
Het college werkt gestaag verder aan verdere realisatie van het coalitieakkoord. Daarnaast heeft het college aangekondigd te werken aan een collegeagenda. Een document bedoeld voor alle betrokken partners: inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen, medewerkers en raadsleden.

Het college verwacht deze agenda eind mei te presenteren. Aan de gemeenteraad en de samenleving. Het nodigt opnieuw uit om samen te werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven.