08
apr
'19
Lijst stelt vragen aan het college over bomenkap op Landgoed In den Houte en Landgoed Sancta Maria in Noordwijkerhout en Noordwijk.
Geschreven door Lijst Salman

Lijst Salman stelt vragen aan het college over bomenkap op Landgoed In den Houte en Landgoed Sancta Maria.

Lijst Salman Noordwijk juicht woningbouw in de gebieden en op de percelen in Noordwijk toe, waar volgens het vigerende bestemmingsplan woningbouw wordt gerealiseerd. Lijst Salman Noordwijk heeft wel vragen bij de totstandkoming van die woningbouw, in belang van mens en natuur in de directe omgeving van de bouwactiviteiten. Op het voormalige Bavo-terrein...

Landgoed In den Houte, zijn in de afgelopen weken forse stukken land van honderden bomen en struiken ontdaan of zal die kap nog in de komende weken worden uitgevoerd. Ook op Landgoed Sancta Maria vindt al jarenlang kap van honderden, vaak historische en waardevolle bomen plaats. Het kappen van bomen zal op deze twee landgoederen nog geruime tijd voortduren.

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Ook de APV heeft regels, weigeringsgronden en zijn uitzonderingsbepalingen opgenomen voor het vellen van houtopstanden. Er zijn ook regels opgenomen voor herplant. Landgoed In den Houte ligt binnen de bebouwde kom. Landgoed Sancta Maria erbuiten.

Er kan door de gemeente een andere “bebouwde kom Wet natuurbescherming” worden vastgesteld, dan de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet. Voor het kappen van bomen binnen en buiten de bebouwde kom moet vrijwel altijd een ontheffing of vergunning worden aangevraagd. Aanvragen moeten aan de wet en APV worden getoetst ter bescherming van flora en fauna, als ook behoud van natuurwaarde en waarde van de houtopstanden voor stads- en dorpsschoon.

Als vergunningen worden verleend wordt vaak een herplantplicht opgelegd, uit te voeren binnen een bepaalde termijn. De nieuwe beplanting moet kwalitatief en kwantitatief in verhouding staan tot de gekapte houtopstand.

De toezicht op naleving van de regels Wet natuurbescherming is door de provincie Zuid-Holland gemandateerd aan de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het toezicht op naleving van de regels van de APV is een zaak van politie en gemeente.

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft de volgende vragen voor het College van B&W:

Vragen:

1. Welke bebouwde kom is in de gemeente Noordwijk geldig met betrekking tot de Wet natuurbescherming? Indien gelijk aan de Wegenverkeerswet; is het college voornemens om in het belang van de natuur een andere bebouwde kom vast te stellen, zodat ook waardevolle natuurgebieden en stroken die nu binnen de bebouwde kom zijn gelegen beter beschermd kunnen worden?

2. Welke wet- en regelgeving is van toepassing op Landgoed in den Houte en Landgoed Sancta Maria?

3. Hoeveel bomen zijn er inmiddels na het verlenen van een vergunning op beide landgoederen gekapt?

4. Hoeveel bomen zullen er nog gekapt worden, op basis van de thans voorliggende aanvragen en nog te verlenen vergunningen?

5. Hoeveel bomen zijn er inmiddels verplicht herplant en hoeveel en binnen welke termijn moeten er nog op basis van de verleende vergunningen bomen worden herplant?

* Op 19 maart 2019 is er een omgevingsvergunning, nummer 2018192945, verleend om op het voormalige BAVO terrein 370 bomen te kappen. Er is binnen 6 weken na verzenddatum mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en/of beroep.

6. Betreft de huidige uitgevoerde kap op het voormalig BAVO-terrein deze bomen of moeten die 370 bomen nog gekapt worden? Als het deze bomen betreft, waarom wordt voor het verstrijken van de bezwaar/ beroepstermijn al gekapt? Kunt u de kap dan per direct stopzetten?

* Er was altijd één algemene deler als het om de kap van bomen gaat en dat is tijdens de broedtijd. De oude wetgeving, zoals Flora- en Faunawet gaf namelijk aan dat tijdens de broedtijd geen enkele boom gekapt mocht worden. Dit betekent dat vanaf 15 maart tot 15 september geen bomen omgehakt mogen worden. Het houdt wel in dat vlak voor 15 maart vaak heel veel bomen nog snel gerooid werden. Projecten lopen anders vaak vertraging op.

Vooral als het gaat om woningbouwprojecten in kernen en bij de aanleg van wegen sneuvelen er nogal eens (oude en historische) bomen in die periode. Juist nu hebben vogels die bomen en struiken nodig. Niet alleen om te nestelen, maar de bomen bieden ook beschutting voor bijvoorbeeld jonge vogels. Een boom of grote struik is een biotoop op zich, allerlei insecten leven er. Het is voor de vogels een belangrijke voedselbron. Dus zelfs als er geen nest in zit, is kappen in het broedseizoen uit den boze!

7. Hoe worden vogels en de foerageergebieden nu in het broedseizoen beschermd? Welke wet- en regelgeving is nu van toepassing? Niet houden aan de regelgeving of meldingsplicht kan een economisch delict opleveren.

8. Wie houdt er in de gemeente en in het speciaal op de voornoemde landgoederen toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, zoals de plicht tot herplanten? Wordt gecontroleerd dat de kwantiteit en kwaliteit in verhouding staat tot de gekapte bomen?

9. Is het college ook van mening dat het toezicht op de Wet natuurbescherming voor de gemeente Noordwijk en wellicht ook omliggende plaatsen bij de omgevingsdienst West-Holland thuishoort en niet bij de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid?

10. Deelt u de mening van Lijst Salman Noordwijk dat niet een ecoloog, betaald door de vergunningsaanvrager, maar een onafhankelijke derde vóór het verlenen van een vergunning van de kap van bomen een ecologische rapportage zou moeten opstellen en ook daarna een onafhankelijke derde zou moeten controleren op handhaving van de voorschriften, zoals de herplantplicht?

11. Kent u de Toolbox, zoals vermeld op 'Natuur in de gemeente' Wordt er van dit hulpmiddel gebruik gemaakt?

Met vriendelijke groet,
Peter van Bockhove namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk

Foto's wandelaars Bavo-terrein.

Redactie BON: zodra er een reactie/antwoord komt van het college van B&W van de gemeente Noordwijk plaatsen we dit op BON.