27
mrt
'19
College beantwoordt vragen NZLokaal over situatie Pesthuis, Dierenhoeve en Keiebijters.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College beantwoordt vragen NZLokaal over situatie Pesthuis, Dierenhoeve en Keiebijters.

De fractievoorzitter van NZLokaal, de heer De Moor, heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang met betrekking tot de op 15 november 2018 unaniem aangenomen motie met betrekking tot de (her-)bestemming van Pesthuis, de Dierenhoeve en de carnavalsvereniging de Keiebijters. In deze motie wordt het college aangemoedigd zich in te spannen voor een goede...

verdere begeleiding van partijen en, al dan niet door tussenkomst van de stichting, te komen tot renovatie en beheer van het Pesthuis.

Vragen
De heer De Moor stelt de volgende vragen:

1. Welke vorderingen zijn er gemaakt in het begeleiden van partijen bij het vinden en rendabel kunnen exploiteren van een nieuwe locatie?

2. Wat is de planning voor het in eigen beheer renoveren van het Pesthuis ten aanzien van start- en einddatum?

3. Welke conserverende maatregelen moeten of kunnen nog worden genomen in afwachting van de renovatie van het Pesthuis?

Algemeen
Op het Bavo-terrein, een voormalige psychiatrisch inrichtingsterrein, zal een woningbouwontwikkeling worden gerealiseerd van maximaal 700 woningen. Op het terrein is de Zorg- en kinderboerderij De Dierenhoeve gehuisvest. De Kinderboerderij zal vanwege de woningbouw verhuizen naar een locatie nabij de Engelse tuin! Pesthuis.

Ook carnavalsvereniging De Keiebijters, opgericht door verpleegkundigen en met doelgroep cliënten Bavo/Raamwerk, zocht naar een geschikte locatie voor hun verenigingsgebouw. Ook zij richten zich op het gebied Pesthuis en directe omgeving. Aanvankelijk waren er plannen om een combinatie van de beide functies te realiseren. Vanwege geschillen van meningen bleek deze combinatie niet langer mogelijk en gaat ieder zijn eigen weg. 

Antwoorden:
Keiebijters
Met carnavalsvereniging De Keienbijters hebben op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau gesprekken plaatsgevonden. De gesprekken zijn gericht op het vinden van een aanvaardbare locatie gelegen buiten het Bavo-terrein. Wij berichten u zodra er in goed overleg een voor alle partijen aanvaardbare locatie is gevonden.

De Dierenhoeve
Samen met de mede participanten Actor consultancy Mens & Arbeid en kinderopvang De Palmboom heeft De Dierenhoeve een aanzet gegeven voor een bedrijfsplan. Dit plan is door hen op ambtelijk en bestuurlijk niveau gepresenteerd en toegelicht. De initiatiefnemers willen in en nabij het Pesthuis te komen tot een educatief centrum bestaande uit natuur- en milieu-educatie (NME)!Kinderboerderij, zorg/dagbesteding en BSO/kinderopvang.

De zorg en dagbesteding is geheel in lijn met het historische verleden van het terrein. Om de functies te huisvesten wil de combinatie het bestaande Pesthuis restaureren en daarnaast zijn er ideeën om separaat van het Pesthuis nieuw te realiseren gebouwen ruimtelijk in te passen. De intentie daarbij is dat partijen komen tot een duurzame samenwerking op grond van gelijkwaardigheid waarbij eventuele winsten binnen het project blijven om de voorzieningen kwalitatief in stand te houden en waar mogelijk te vergroten.

De financiële gemeentelijke inbreng zal beperkt van omvang zijn. Naast het verdienmodel "kinderdagverblijf" zal een belangrijk deel van de exploitatie ook worden gegenereerd uit het begeleiden van cliënten door bijvoorbeeld restauratiewerkzaam heden of onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan het Pesthuis respectievelijk de Engelse tuin. Een andere belangrijke inkomstenbron komt uit de maatschappelijke horeca (zonder alcohol). 

De combinatie heeft hiervoor in nauwe samenwerking met Novaform- Trebbe B.V. een plan ontwikkeld waarbij een gerestaureerd Pesthuis weer een icoon voor de wijk wordt. De aanvullende bebouwing zal ruimtelijk en landschappelijk worden ingepast in het achter gelegen gebied. 

Wij zijn van mening dat het concept zoals de combinatie gepresenteerd heeft interessante mogelijkheden biedt. Wij willen u dan ook voorstellen om een presentatie van deze initiatiefnemers ook in een RTG te houden waarna wij over het initiatief met elkaar verder van gedachten kunnen wisselen.

Antwoord 2.
Op dit moment kan hierover nog geen duidelijkheid gegeven worden. Het college is van mening dat bovengenoemd initiatief veel positieve punten omvat en wil met uw raad in gesprek gaan na de presentatie van de plannen. Nadien gaan wij de vervolgstappen bepalen.

Antwoord 3.
Er zijn diverse mogelijkheden om verder verval van het Pesthuis te voorkomen. De mogelijk te nemen maatregelen variëren in preventief afdekkenhinpakken tot het reeds herstellen van het dak.

Vervolg
Zoals gemeld in voorliggende brief willen wij u graag via een RTG meenemen in het concept plan van de initiatiefnemers. Aansluitend zullen wij komen met een raadsvoorstel waarin wij u vragen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Daarnaast zullen wij in dit voorstel ook de financiële consequenties ten aanzien van conserverende maatregelen voor het Pesthuis meenemen.

Foto BON.