Datum: 04-07-2020 - 07:32
20
mrt
'19
College geeft antwoord op vragen fractie PvdA: Subsidie ondernemersfonds voor Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Bron > Gemeente Noordwijk

College geeft antwoord op vragen fractie PvdA: Subsidie ondernemersfonds voor Noordwijkerhout en De Zilk.

Op 22 februari 2019 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk schriftelijke vragen namens de fractie van PvdA Noordwijk. Deze vragen, inclusief de toelichting én de antwoorden luiden als volgt: Tijdens de besluitvormende raad van dinsdag 19 februari ji. is besloten dat er vooralsnog geen opslag voor ozb niet-woningen t.b.v. het ondernemersfonds...

wordt doorgevoerd. Eerst wordt er een draagvlakmeting gehouden. Dit betekent dat het huidige ondernemersfonds voor de kernen van Noordwijk in 2019 een subsidie van 376.000 ontvangt uit de algemene reserve. Direct na deze vergadering heeft
fractievoorzitter de Moor van NZlokaal in een uitzending van BO de ondernemers van Noordwijkerhout en De Zilk uitgenodigd ook een vergelijkbare subsidie aan te vragen voor deze kernen. De heer de Moor stelt een bedrag van 190.000 euro voor.

Vragen PvdA en antwoorden van het college.

1. Wat vindt het college van deze uitnodiging van de fractievoorzitter van NZ-Lokaal aan de ondernemers van Noordwijkerhout en De Zilk?
Antwoord:
Het college begrijpt de uitnodiging aan de ondernemers in Noordwijkerhout en De Zilk, maar wijst er wel op dat er in de beide kernen momenteel geen ondernemersfonds actief is, waaraan de subsidie toegedeeld kan worden en dat deze situatie in dat opzicht verschilt van de situatie in Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee.

2. Staat het college open voor een dergelijke subsidieaanvraag?
Antwoord:
Ja, het college ziet daar mogelijkheden toe. De enige uitvoerbare mogelijkheid die het college hiervoor ziet, is wanneer er per 1 januari 2020 een nieuw gemeentebreed ondernemersfonds komt en de gemeenteraad bereid is om eenmalig een extra subsidie van ca. 190.000 te verstrekken aan het ondernemersfonds ten behoeve van de ondernemers in Noordwijkerhout en de Zilk. Dit bedrag komt overeen met de verwachte opbrengst in beide kernen als er in 2019 een gemeentebreed
ondernemersfonds zou zijn geweest en als de subsidie zou worden uitbetaald.

Dit bedrag moet conform de regels van het ondernemersfonds aangewend worden voor het versterken van de lokale economie. Het ondernemersfonds Noordwijk moet hierover zelf afspraken maken met de ondernemers in Noordwijkerhout en De Zilk. De huidige systematiek van het huidige ondernemersfonds Noordwijk voor het aanvragen en verdelen van de subsidie dient daarbij het uitgangspunt te zijn. 

Het huidige ondernemersfonds heeft een bepaalde opzet. Die opzet is, dat ondernemersorganisaties trekkingsrechten hebben op het fonds. Daartoe zijn er speciaal voor dit fonds belangenverenigingen van ondernemers opgericht voor verschillende sectoren/gebieden. Ondernemers kunnen hiervan lid worden en binnen deze verenigingen subsidieaanvragen doen.

3. Ziet het college structuren in Noordwijkerhout en De Zilk die een dergelijke subsidieaanvraag zouden kunnen indienen en/of die een dergelijke subsidie zouden kunnen beheren?
Antwoord:
Op dit moment niet. Er is een aantal ondernemersverenigingen actief en ook een BIZ, maar niet elke ondernemer is lid van een ondernemersvereniging. Om die reden kiest het College er voor om de extra subsidie te koppelen aan de mogelijke oprichting van een gemeentebreed ondernemersfonds met verenigingen van ondernemers e.d. die trekkingsrechten hebben. Het fonds is de beheerder en de verdeler van de subsidie.

4. De ondernemers van industrieterrein Gravendam betalen nu mee aan een BIZ. Hoe gaat u hiermee om als bovengenoemde subsidieaanvraag wordt gehonoreerd?
Antwoord:
De gebruikers van panden op het bedrijvenpark Gravendam hebben de subsidie zelf betaald via een opslag op de OZB. Deze opslag wordt als subsidie uitgekeerd en gebruikt voor het in stand houden van het camerasysteem op Gravendam. Dit staat los van de bijdrage die de BIZ Gravendam zou kunnen krijgen uit het extra subsidiebedrag van Ca. 190.000 euro, mits zij één van de nieuw te vormen verenigingen binnen de structuur van een mogelijk op te richten ondernemersfonds wordt.

5. In de kernen van Noordwijk participeren ook scholen en verenigingen in het ondernemersfonds. Is het college van mening dat ook de scholen en verenigingen van Noordwijkerhout en De Zilk een subsidie voor de vorming van een ondernemersfonds kunnen aanvragen?
Antwoord:
Scholen en verenigingen in Noordwijk krijgen alleen een bijdrage uit het huidige ondernemersfonds als zij zelf vastgoed, geen woningen zijnde, hebben en hiervoor een opslag op de ozb betalen. Dit zelfde principe zou ook voor de scholen en verenigingen in Noordwijkerhout en De Zilk moeten gelden, waarbij zij zich aan dienen te sluiten bij een vereniging binnen een mogelijk op te richten gemeentebreed ondernemersfonds. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk
C. Hof J.H.M. Hermans-Vloedbeld