Datum: 18-01-2022 - 18:07
13
mrt
'19
NZLokaal dient motie 'Voorzieningenniveau De Zilk' in.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

NZLokaal dient motie 'Voorzieningenniveau De Zilk' in.

De fractie van NZLokaal heeft bij de griffie van de Gemeente Noordwijk een motie ingediend met als onderwerp 'Voorzieningenniveau De Zilk'. De motie staat geagendeerd bij de gemeenteraadsvergadering (debat/besluitvormende raad) van dinsdag 19 maart 2019 die gehouden wordt in de Duinpan van De Zilk. Lees meer voor de motie.... 

De raad van de gemeente Noordwijk in vergadering bijeen op 19 februari 2019, Motie NZLokaal 'Voorzieningenniveau De Zilk'.

Constaterende dat:

- De Zilk als kern van de gemeente Noordwijk met een oppervlakte van bijna 600 hectare op dit moment huisvesting biedt aan bijna 2300 inwoners
- Er momenteel gestart wordt met woningbouw op ’t Zilt met 130 woningen, waarvan 30% sociaal en na realisatie er sprake zal zijn van 1085 woningen
- Het plan ook voorziet in de realisatie van een supermarkt en een G.O.E.D. (gezondheidsvoorzieningen onder één dak)
- Het aantal leerlingen op basisschool de Egelantier de laatste jaren sterk is afgenomen van 241 in 2010/2011 naar 158 in 2018/2019

Overwegende dat:

- In de collegebrief “Wat willen we bereiken in 100 dagen?” in speerpunt 2 is aangegeven, dat een taskforce is samengesteld om te komen tot een Deltaplan Woningbouw, waarbij onder meer de vraag naar kansrijke locaties dient te worden beantwoord
- Er (grote) zorgen zijn over het minimaal handhaven van het huidige voorzieningenniveau in De Zilk op termijn
- Er ook zorgen zijn over het kunnen huisvesten van voldoende starters en jonge gezinnen met kinderen, met name uit de eigen kern
- Alleen bij een forse uitbreiding van de woningvoorraad met voldoende woningen voor starters en jongeren er sprake zal kunnen zijn van handhaving en zo mogelijk substantiële uitbreiding van het voorzieningenniveau

Roept het college op:

- In te zetten op een forse uitbreiding van het aantal woningen in De Zilk, waarbij de gedachten uitgaan naar een na te streven woningvoorraad van 2000 op de wat langere termijn
- Daartoe onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor planvorming in aansluiting op de bestaande kern van De Zilk en de resultaten van dit onderzoek te betrekken in het op te stellen Deltaplan Woningbouw
- Daartoe ook in overleg te treden met de provincie Zuid-Holland en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
- De Raad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang en mogelijkheden tot fasering en financiële haalbaarheid

En gaat over tot de orde van de dag, Karin Meiland, fractie NZLokaal

Foto BON.