Datum: 16-01-2021 - 00:06

14
mrt
'19
Raadsvoorstel college van B&W 'Draagvlakmeting Ondernemersfonds'.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Raadsvoorstel college van B&W 'Draagvlakmeting Ondernemersfonds'.

In het rondetafelgesprek van 2 april en in de gemeenteraadsvergadering van 16 april zal het door het college ingediende raadsvoorstel behandeld gaan worden over het houden van een 'Draagvlakmeting Ondernemersfonds' in de gemeente Noordwijk. In het raadsvoorstel wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het houden van een...

draagvlakmeting onder ondernemers met betrekking tot het wel of niet instellen van een gemeentebreed ondernemersfonds Noordwijk. Ook wordt de Raad gevraagd in te stemmen met de wijze waarop deze draagvlakmeting wordt uitgevoerd. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor de draagvlakmeting voor het geval er een compromis wordt bereikt over een vorm van teruggave tussen voor- en tegenstanders van het Ondernemersfonds.

Aanleiding
In het kader van de fusie en het daarbij behorende harmonisatietraject is in 2018 onderzocht of een gemeentebreed ondernemersfonds voor de nieuwe gemeente Noordwijk haalbaar is. Een groep ondernemers (de zogenoemde Regiegroep ondernemersfonds Noordwijk) uit beide gemeenten is hiermee aan de slag gegaan.

In haar rapport “Een motor voor economische groei en integratie” heeft de Regiegroep beide gemeenteraden op basis van de het gehouden onderzoek geadviseerd om zich in positieve zin uit te laten over de vorming van een nieuw Ondernemersfonds Noordwijk. Het besluit zou dan genomen worden door de nieuwe gemeenteraad.

Beiden raden hebben het advies van de Regiegroep niet inhoudelijk besproken. Voorafgaand aan het advies van de Regiegroep zijn er ook verschillende informatiebijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd door de Regiegroep en is het huidige ondernemersfonds Noordwijk (vervroegd) geëvalueerd. Hieruit is een bepaald beeld naar voren gekomen omtrent het draagvlak voor een ondernemersfonds. 

Ook de Vrije Ondernemers Noordwijk hebben zich in de afgelopen maanden nadrukkelijk gemanifesteerd en zij hebben een eigen onderzoek gehouden naar het draagvlak voor een ondernemersfonds. Hun conclusie was dat dit draagvlak er niet is.

De gemeenteraad wil in het kader van de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk een besluit nemen over het instellen van een (nieuw) ondernemersfonds. De gemeenteraad kan dit wettelijk gezien geheel zelfstandig doen, maar zij wil graag weten hoe ondernemers tegenover het ondernemersfonds staan. Dat is de aanleiding voor het voorliggende voorstel voor een draagvlakmeting.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Duidelijkheid over de vraag of er onder de ondernemers in Noordwijk draagvlak is voor het instellen van een gemeentebreed ondernemersfonds.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)
Een onafhankelijke peiling doen naar het draagvlak voor een gemeentebreed ondernemersfonds in Noordwijk onder alle eigenaren en gebruikers van nietwoningen. De brief wordt verzonden naar alle OZB-plichtige eigenaren en gebruikers van nietwoningen in de hele gemeente.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het gemeentelijke OZB-bestand. Dit kan gemotiveerd worden vanuit de AVG, omdat er sprake is van doelvereniging. Zie voor een toelichting ook de paragraaf ‘wat zijn de risico’s en kanttekeningen’. Om hoeveel WOZ-objecten het gaat is nog niet exact bekend, maar een ruwe schatting komt uit op ongeveer 2500. 

Om het eenvoudig, controleerbaar en transparant te houden kan elke OZB-plichtige voor niet-woningen maar één stem uitbrengen. Dat kan als eigenaar, als gebruiker of als beide. De stemmen worden geteld door een notaris. Elk stembiljet wordt gecodeerd en deze code correspondeert met een code op de brief en verzendlijst. Daarmee kan door de notaris worden gecontroleerd of de stem rechtmatig is uitgebracht.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
* De gemeente gaat de draagvlakmeting zelf uitvoeren. Er kunnen dan vragen worden gesteld bij de onafhankelijkheid van de meting en in negatieve zin van invloed zijn op de respons. Dit wordt ondervangen door de stemmen te laten
tellen door een notaris en door vanuit de gemeente de informatie zo neutraal mogelijk te geven.

* De eis van een twee derde meerderheid zal bijzonder lastig zijn om te realiseren. Een schriftelijke peiling levert hiervoor vaak een te geringe respons op. Het wordt daarom aan de raad over gelaten of de respons voldoende is om een
besluit te kunnen nemen.

* Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het OZBbestand van de gemeente. Dit kan een reden zijn om de rechtmatigheid van de draagvlakmeting ter discussie te stellen.

Toelichting:
Persoonsgegevens, die voor een bepaald doel zijn verkregen, mogen volgens de AVG alleen voor een ander doel worden verwerkt als het doel verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. Na
hierover extern juridisch advies te hebben ingewonnen lijkt daar in dit geval sprake van te zijn, want hoewel het doel van beide verwerkingen (uitvoering OZB en draagvlakmeting) verschilt, is er wel een verband.

De genoemde gegevens heeft de gemeente verkregen in het kader van de ozb. Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is om ervoor te zorgen dat de aanslag bij de juiste persoon terecht komt. Voor de enquête geldt dit ook: elke ondernemer moet zijn of haar stem kunnen uitbrengen over het ondernemersfonds en het betalen van een opslag hiervoor op de ozb.

Bovendien gaat het om een beperkt aantal persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats), die eenmalig gebruikt worden. Ook aan de verwerking zijn geen grote gevolgen verbonden voor de betrokkenen.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
De kosten voor het inschakelen van een notaris worden ingeschat op ca. € 2.500. Deze kosten zullen worden gedekt uit het budget Bestuursondersteuning.

Betrokken partijen/participatie
* Stichting Ondernemersfonds Noordwijk (SON)
* Vrije Ondernemers Noordwijk (VON)
* Regiegroep Ondernemersfonds Noordwijk.

Communicatie
De draagvlakmeting wordt ondersteund met een publicatie op de gemeentepagina.

Verdere procedure
Tot en met 2 april 2019 vinden er ook gesprekken plaats met voor- en tegenstanders van het ondernemersfonds Noordwijk om te komen tot een werkbaar compromis, waarbij een draagvlakmeting mogelijk niet meer nodig is. De deadline hiervoor is 2 april 2019. De dag dat er een RTG beoogd is over het draagvlakonderzoek waarvoor de Stichting Ondernemers Noordwijk en de Vrije Ondernemers Noordwijk ook worden uitgenodigd. 

Of een draagvlakmeting daadwerkelijk wordt uitgevoerd, hangt daarom mede af van de mogelijkheid dat de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk en Vrije Ondernemers Noordwijk tot overeenstemming komen over een compromisvoorstel over de vorm van het ondernemersfonds, waarbij in bepaalde gevallen teruggave mogelijk wordt gemaakt.

Er zijn in dat geval drie opties:
1. Er ligt op 2 april 2019 (na afloop RTG) géén compromis; in dat geval is de draagvlakmeting noodzakelijk.

2. Er ligt wel een compromis, maar de draagvlakmeting (over het compromis) wordt toch georganiseerd.

3. Als “2” maar zonder draagvlakmeting. Vooralsnog wordt in de voorliggende raadsvoordracht en de brief aan de ondernemers uitgegaan van optie 1 (geen compromis en draagvlakmeting). Mocht er op 2 april 2019 toch een compromis liggen, dan zijn er twee mogelijkheden:
a. Er is geen aanleiding meer om een draagvlakmeting te houden. In dit geval wordt dit raadsvoorstel en - besluit ingetrokken.
b. Er wordt toch een draagvlakmeting gehouden over het compromisvoorstel. In dit geval zal de brief aan de ondernemers worden aangepast. De uitvoering van de draagvlakmeting gebeurt in goed overleg met de Regiegroep en de Vrije Ondernemers. Ook de resultaten worden besproken met beide groepen.

Besluitvorming over het ondernemersfonds vindt plaats in de Raad van 16 juli 2019.

Planning:
- College van Burgemeester en wethouders: 12 maart
- Rondetafelgesprek: 2 april
- Evt. aanpassen raadsvoorstel n.a.v. RTG 3 - 5 april
- Notaris zoeken en afspraken maken over verwerking resultaten van de meting: 5-15 april
- Raad: 16 april

- Versturen van de brieven: 17 april
- Mogelijkheid om te reageren (ca. 3 weken) tot: 18 april - 10 mei
- Verwerking door notaris (1 week): 17 mei

- Bespreken resultaten in B&W: 28 mei
- Bespreken resultaten met SON en VON (na B&W): 28 mei
- Rondetafelgesprek (PM): 28 mei
- Debatraad 18 juni
- Besluitvorming in Raad: 16 juli

NB. Indien de keuze valt op optie 3, maar de Raad niet instemt met een tussentijdse aanpassing van de brief in het raadsvoorstel over de draagvlakmeting, dan dient een nieuw B&W voorstel te worden opgesteld voor de collegevergadering van 9 april 2019 en een nieuwe raadsvoordracht voor 21 mei 2019. Ook als de agendacommissie van de Raad niet instemt met een versnelde procedure (16 april debat- en besluitraad) is 21 mei 2019 de eerst volgende mogelijkheid voor
agendering.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,
J.H.M. Hermans-Vloedbeld burgemeester