13
feb
'19
D66 Noordwijk bepleit lastenverlichting voor verenigingen.
Geschreven door D66 Noordwijk

D66 Noordwijk bepleit lastenverlichting voor verenigingen.

Eind 2018 is in de Tweede Kamer een mede door D66 ingediend amendement aangenomen waarbij gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en lokale verenigingen zoals de muziekvereniging en de scouting een lager tarief voor de OZB (de gemeentelijke onroerende zaakbelasting) in rekening te brengen. Zo kan de gemeenteraad nu besluiten...

om voor verenigingsgebouwen het lagere tarief dat voor woningen geldt te berekenen.

D66 ziet dat het verlichten van de gemeentelijke lasten voor verenigingen en andere sociaal belang behartigende instellingen leidt tot een stimulans en ondersteuning van het unieke en veel geprezen Noordwijkse sociaal vrijwilligerswerk. Het is dan ook logisch om van de nieuwe wettelijke mogelijkheden gebruik te maken.

D66 dient daarom tijdens de raadsvergadering van 19 februari a.s. - waar de OZB-verordeningen op de agenda staan - een motie in die het college van B&W vraagt om bij de Kadernota voor de begroting 2020 een voorstel aan de Raad voor te leggen met de financiële consequenties.

D66 had de tariefwijziging al voor 2019 willen doorvoeren, maar er is landelijk nog wat discussie over de juiste wijze van uitvoering, dus dat gaat niet lukken.

De aan deze tariefwijziging verbonden financiële consequenties kunnen worden opgevangen binnen het in de meerjarenbegroting voorziene budget voor nieuw beleid ad € 500.000,-.

Noordwijk, 13 februari 2019.
Fractie D66 Noordwijk.