Datum: 26-10-2021 - 23:11
10
jan
'19
Woningstichting Padua geeft reactie op het nieuwe coalitieakkoord 2019-2022.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Woningstichting Padua geeft reactie op het nieuwe coalitieakkoord 2019-2022.

Woningstichting Sint Antonius van Padua geeft in een ingezonden brief aan het nieuwe college van B&W en de gemeenteraad van de Gemeente Noordwijk, een reactie op het akkoord wat onlangs door de nieuwe coalitie bestaande uit NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman is gepresenteerd.

Lees meer voor de ingezonden brief..... 


Geacht college en geachte leden van de gemeenteraad Noordwijk,

Met genoegen heb ik kennis genomen van het nieuwe coalitieakkoord 2019-2022 met de titel ‘Betrokken, helder en daadkrachtig.’ Fantastisch om te zien hoeveel belang gehecht wordt aan het wonen in Noordwijk. Mooi om te zien dat u zich als gemeente richt op participeren en netwerken en op onderdelen sturend en regulerend zal blijven opereren. Wij hebben altijd een voortreffelijke samenwerking met de gemeente gehad en verwachten dit met u voort te zetten.

Ook vanuit onze organisatie zien wij het belang van regionale samenwerking zoals u dat enkele malen aanhaalt in uw coalitieakkoord. Wij zien dit belang specifiek op het gebied van wonen (met zorg) en duurzaamheid. Ook wij zijn op zoek naar manieren om op deze regionalisering niet alleen invloed uit te oefenen, maar ook om daarop regie te voeren zodat wij onze dienstverlening richting de toekomst kunnen waarborgen. In het kader van onze fusieverkenning komen we hier nog verder over te spreken met u.

Uit het coalitieakkoord hebben we de passages over wonen, sociaal domein, leefbaarheid en duurzaamheid met bovengemiddelde interesse gelezen.

Wonen: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit
Wij herkennen dat de druk op onze woningmarkt groot is. Als gemeente binnen de Randstad is sprake van lokale en regionale druk. Voldoende betaalbare en goede woningen zodat mensen kunnen blijven wonen in de eigen dorpen is ook voor ons een belangrijk punt. De opgave daarbij is: hoe bouwen we meer woningen en blijven we toch ‘klein’ binnen de almaar uitdijende Randstad. Wij denken graag met u na over het nieuwe woonbeleid en het masterplan sociale huisvesting waar u aan refereert.

Sociaal domein
Wij staan net als de gemeente Noordwijk voor een inclusieve samenleving. Een goede samenwerking binnen de Duin-, en Bollenstreek zien wij, net als u, als een belangrijk gegeven. Omdat de gemeente tegen 2021 klaar moet zijn voor de maatschappelijke opvang in de eigen gemeente, kunnen wij ons voorstellen dat we in 2019 eerste verkennende gesprekken met elkaar hierover zullen voeren: Welke woonproducten zijn nodig en hoe werken we samen als huurders zorg, begeleiding of behandeling nodig hebben. In dat kader zijn wij benieuwd naar het werken met een sociaal team.

Leefbaarheid
In ons jaarplan staat dat wij een start gaan maken met het werken met wijkplannen. Die stellen we op na een gezamenlijke wijkschouw. Wij zien dat ook de gemeente kiest voor een wijkgerichte aanpak. Wij zien hier een kans om elkaars activiteiten te versterken.

Duurzaamheid
Het kan niet anders dan dat duurzaamheid behoorlijk aandacht heeft gekregen in uw coalitieakkoord. De centrale overheid doet in ons geval een beroep op woningcorporaties om de startmotor te zijn van de energietransitie. Wij pakken die rol graag op en zoeken actief het gesprek op over de betaalbaarheid hiervan. Wij volgen met zeer veel interesse de regionale ontwikkelingen rondom aardwarmte en warmterotondes. Keuzes die u maakt in uw warmtevisie zullen van grote invloed zijn op onze bedrijfsvoering. Daarom zijn wij hier graag zeer nauw bij betrokken.

Tot slot
Wij hebben ook wat zorgpunten. Deze bespreken we graag met u. Immers, in een goede samenwerking is hier ruimte voor en omdat we gedeelde ambities hebben op het vlak van wonen is er ook sprake van een gedeelde zorg, menen wij. Rest mij niets anders dan u veel succes toe te wensen bij de realisatie van uw ambities om te waarborgen dat het goed en mooi wonen, werken en recreëren is in Noordwijk. Wij werken daarbij graag samen met alle partijen in de gemeente. De NWS is voor ons daarbij ook een belangrijke partner.

Met vriendelijke groet,

Merlien Welzijn
bestuurder Woningstichting Sint Antonius van Padua