Datum: 06-10-2022 - 16:49
21
dec
'18
Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken vier wethouders bekend.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken vier wethouders bekend.

De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad. Aan de tekst van het akkoord wordt nog ambtelijk de laatste hand gelegd. De verwachting is dat het akkoord er tegen het einde van het jaar voor iedereen is. Het akkoord moet nog door de vier fracties worden goedgekeurd...

 

Speerpunten van de nieuwe coalitie
De nieuwe coalitie heeft een aantal speerpunten benoemd. Allereerst een woonvisie voor de nieuwe gemeente, waarin de nadruk wordt gelegd op sociaal bouwen en woonlocaties voor arbeidsmigranten.

Verder wil zij de inwoner centraal stellen. Dienstverlening, communicatie en participatie krijgen veel aandacht. Daarvoor is het nodig dat de ambtelijke organisatie snel en goed vorm krijgt. Tenslotte staat het onderwerp parkeren hoog op de lijst net als werken aan oplossingen voor de (winkel-)leegstand

Vier voorgedragen wethouders
De onderhandelaars dragen Sjaak van den Berg (NZLokaal), Roberto ter Hark (VVD), Henri de Jong (CDA) en Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) voor als wethouders.

Sjaak van den Berg wordt verantwoordelijk voor grondzaken, maatschappelijk vastgoed, monumenten, sport, subsidies, verenigingen, communicatie, dienstverlening, handhaving ruimtelijke ordening, natuur en milieu, duurzaamheid en energietransitie. Ook wordt hij loco-burgemeester.

Roberto ter Hark krijgt de portefeuilles financiën, belastingen, inkoop, economie, toerisme, space, verkeer en vervoer, regionale samenwerking, P&O en huisvesting.

Henri de Jong gaat zich bezighouden met ruimtelijke ordening, bouwen, Greenport, grondwater en riool en civiel.

Dennis Salman wordt verantwoordelijk voor zorg (jeugd en ouderen), sociale zaken (werk en inkomen), onderwijs, volkshuisvesting, openbare ruimte, volksgezondheid en dierenwelzijn. Hij wordt 2e loco burgemeester. 

Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld neemt de wettelijke taken op zich die bij haar nieuwe functie horen.

Bouwen aan een mooie nieuwe gemeente
NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk zijn zeer enthousiast over het voorliggende akkoord. De partijen willen vanaf 2 januari 2019 met iedereen bouwen aan een mooie nieuwe gemeente.