Datum: 26-10-2021 - 22:17
10
dec
'18
Woningstichtingen Dunavie (Katwijk) en Padua (Noordwijkerhout) onderzoeken fusie.
Geschreven door Dunavie en Padua

Woningstichtingen Dunavie (Katwijk) en Padua (Noordwijkerhout) onderzoeken fusie.

Op maandag 10 december hebben directeur-bestuurders Alfred Busser van woningstichting Dunavie (Katwijk) en Merlien Welzijn van woningstichting Sint Antonius van Padua een intentieovereenkomst ondertekend voor een mogelijke fusie. Dunavie komt hierdoor eerder dan gepland met een bestuurswissel vanwege de naderende pensioendatum van directeur-bestuurder Alfred Busser. Wij zijn in de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen...

– ieder voor zich en samen – dat er volkshuisvestelijk gezien een flink tandje bij moet met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek. De beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid vragen meer dan voorheen om aandacht en investeringen.

Daarom gaan wij de mogelijkheden en meerwaarde van een fusie nader onderzoeken met als doel gedeelde ambities te realiseren. De relevante belanghouders zoals huurdersorganisaties, ondernemingsraden en gemeenten worden bij het fusieonderzoek betrokken.

Tussen corporaties in de regio lopen al enige tijd verkennende gesprekken
Eigen analyses van de corporaties in de Duin- en Bollenstreek wijzen uit dat zij door krachten te bundelen het beste invulling kunnen geven aan de lokale volkshuisvestelijke opgaven.

Dunavie kiest voor eerdere bestuurswissel vanwege naderend pensioen Busser
Alfred Busser zou aanvankelijk in juli 2019 met pensioen gaan. Deze datum komt door het besluit van het fusieonderzoek naar verwachting midden in het fusieproces te liggen.

Een bestuurswissel midden in een fusieproces vindt Dunavie ongelukkig en ongewenst. De organisatie, medewerkers en de externe betrokkenen moeten in een dergelijk belangrijk proces op bestuurlijke continuïteit kunnen rekenen.

Om deze reden hebben de Raad van Commissarissen (RvC) en Alfred Busser besloten om eerder dan gepland tot een bestuurswissel te komen. De RvC gaat op korte termijn voorzien in een interim-invulling.

Een lokaal gewortelde, klantgedreven corporatie in verbinding met de omgeving
Dunavie en Padua streven beide naar een corporatie die lokaal geworteld is, herkenbaar en benaderbaar voor de huurders is, en partner van de gemeenten.

Naast het belang van voldoende betaalbare sociale huurwoningen willen wij ook de verbinding maken met verschillende partners, zoals zorginstellingen, en van betekenis zijn voor de markt in de Duin- en Bollenstreek.

Ook streven wij ernaar een corporatie te zijn die qua slagkracht past bij de forse en noodzakelijke investeringen en opgaven zoals het verduurzamen van woningen.

Wat betekent een mogelijke fusie voor huurders en woningzoekenden?
Alle lopende afspraken over investeringen blijven gegarandeerd en de organisaties blijven lokaal geworteld en benaderbaar. Het ‘samengaan’ van de corporaties leidt bovendien tot meer sociale huurwoningen, omdat we gezamenlijk meer kunnen investeren, zoals het bouwen van sociale huurwoningen op het Bavo-terrein.

Ook kan het verduurzamen van woningen versneld worden. En het biedt meer mogelijkheden voor extra kwetsbare groepen zoals ouderen en starters en voor de leefbaarheid van wijken en dorpen.

Een fusie biedt ook meer doorstromingskansen voor huurders door een evenwichtigere woningportefeuille. Financieel staan beide corporaties er goed voor en met een fusie willen wij dit geld binnen het werkgebied besteden.

Foto PR:
Directeur-bestuurders Alfred Busser (Dunavie) en Merlien Welzijn (Padua) schudden elkaar de hand na ondertekening van de intentieovereenkomst voor een fusieonderzoek in het bijzijn van Tia van Beek (voorzitter RvC Dunavie) en Gert Hylkema (voorzitter RvC Padua).