Datum: 04-06-2023 - 05:12
16
nov
'18

Hoofdpijndossier Pesthuis doorgeschoven naar de nieuwe Gemeente Noordwijk.

Het is ondertussen wel duidelijk dat na alle perikelen in de afgelopen maanden rondom het onderwerp, de invulling van het Pesthuis op het Bavo-terrein, dit voor het college van B&W en de gemeenteraad een echt hoofdpijndossier is geworden. In de laatste commissie- vergadering van Ruimte en Wonen bleek al dat de politiek flink verdeeld was hoe men het probleem met de invulling van het Pesthuis vorm moest geven...

Het college van B&W gaf op die avond aan dat men drie scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van het Pesthuis op Landgoed in den Houte had onderzocht. Hierbij koos het college uiteindelijk voor scenario 3 “ontvlechten en vlottrekken”.

Het college wees in dit scenario (3) het plan van de Keiebijters formeel af en wilde men als gevolg hiervan de carnavalsvereniging wel ondersteunen bij het zoeken naar een mogelijke andere opslagruimte en plaatsing van de Feesthal tijdens de carnaval buiten Landgoed in den Houte (voorheen Bavo-terrein).

Burgemeester en wethouders gaven bij dit scenario tevens aan dat men het plan van de Dierenhoeve verder wilde laten ontwikkelen tot een businessplan en het plan vervolgens beoordelen op zijn haalbaarheid. Daar waren de fracties van NZLokaal, VVD en PvdA niet mee eens en zij gaven tijdens de commissievergadering al aan dat men overwoog om een motie in te dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 november om de gemeenteraad op andere gedachte te brengen.

Bij de start van de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 15 november stonden gelijk al twee moties op de agenda, eentje van NZLokaal/ de heer Knapp VVD ingediend door de heer de Moor en eentje van de PvdA die ingediend werd door de heer Janson. Beide indieners vonden niet dat de Keiebijters de dupe mochten worden van het eerder genomen besluit van wethouder Gotink en het college. 

Maar alle twee moties konden voornamelijk op kritiek rekenen van CDA, D66, de heer Cramer van Groep Doen en zelfs een aantal leden van de fractie van de VVD en zij steunden dan ook de moties in grote lijnen niet. Vervolgens kwam D66 en het CDA met een eigen motie waarbij de Dierenhoeve een plek zou krijgen bij de Engelse Tuin/Pesthuis en dat het college de Keiebijters moet gaan ondersteunen in het vinden van een duurzame locatie buiten het Bavo-terrein in verband met dat er aldaar in de nabije toekomst een nieuwe woonwijk wordt gebouwd en daar past volgens hun geen carnavalsvereniging die daar feesten in de woonwijk organiseert.

Na het indienen van de drie moties bleek dat de meningen nog steeds flink uit elkaar lagen hoe men hier nou eensgezind mee moest omgaan, zowel de Dierenhoeve als de Keiebijters zijn volgens alle fracties even belangrijk voor Noordwijkerhout maar wie er waar gehuisvest moet gaan worden daar kon men het niet eens over worden. Vervolgens werd er door de fracties van VVD en PvdA een schorsing aangevraagd om te kijken of men achter de schermen wel tot een gezamenlijke aanpak van het probleem kon komen.

Na een half uur kwam men terug met een aangepaste motie van D66/CDA waarin alle partijen zich konden vinden, waarbij er een twee sporenbeleid gevolgd gaat worden. Hierbij roept men het college op de Keiebijters op korte termijn te helpen met een nieuwe (wellicht tijdelijke) huisvesting, omdat zij binnenkort het verkochte hoofdgebouw van de Bavo moeten gaan verlaten.

Voor het Pesthuis moet voor op langere termijn een goede invulling gaan komen, hierbij moet nogmaals een onderzoek gaan plaatsvinden of er meerdere partijen waaronder de Dierenhoeve en de Keiebijters en wellicht andere alsnog gehuisvest kunnen gaan worden in het Pesthuis.

Vervolgens vroeg wethouder Gotink een schorsing aan want hij wilde met het college in overleg, hij voorzag dat met de laatste motie er toch weer hoop werd gewekt bij één van de partijen dat men alsnog in het Pesthuis terecht zou kunnen komen en dat zag hij na de gesprekken in de afgelopen tijd niet als een riëlle optie. 

Na de terugkomst van het college kon men uiteindelijk na een lange discussie en twee schorsingen van in totaal twee en half uur toch met een gezamenlijke overeenstemming instemmen. Waarbij niemand van de partijen, Dierenhoeve of de Keiebijters, de toezegging krijgt dat men recht heeft of een garantie krijgt op een definitieve plek in het Pesthuis. Onderzoek door de gemeente moet de komende tijd gaan uitwijzen welk scenario financieel en organisatorisch voor de gemeente  en beide verenigingen de beste optie is.

Hieronder staat de volledige motie die nu door de gemeenteraad is aangenomen maar gezien dat er volgende week gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, zal dit hoofdpijndossier voor een groot gedeelte doorgeschoven gaan worden naar de gemeenteraad van de nieuwe Gemeente Noordwijk.....

Motie waarmee uiteindelijk men mee kon stemmen:
De Gemeenteraad van Noordwijkerhout, in vergadering bijeen op 15 november 2018

Overwegende:
- Dat de Dierenhoeve een belangrijke maatschappelijke rol vervult, niet alleen op het gebied van ontspanning en educatie, maar tevens ten aanzien van het bieden van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- Dat de Keiebijters een belangrijke maatschappelijke rol vervult ten aanzien van het organiseren van Carnavalsfeesten en soos-activiteiten voor mensen met een beperking;
- Dat door de omvorming van het BAVO-terrein tot een woonwijk beide verenigingen geconfronteerd worden met het vervallen van hun huidige huisvesting;
- Dat gezien de aard van de door de Keiebijters georganiseerde activiteiten een locatie met uitzicht op een duurzame toekomst op het huidige BAVO-terrein, gezien onder andere de geplande woningbouw en het daartoe vastgestelde omgevingsplan, vooralsnog niet realistisch is;

Spreekt uit:

- Dat het gewenst is dat de Keiebijters een nieuwe locatie binnen Noordwijkerhout vinden waar zij een duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan.

Draagt het college op:
- De Keiebijters met volle inzet te ondersteunen en begeleiden bij het spoedig vinden van deze nieuwe huisvesting;
- Onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot het renoveren, exploitatie en beheer van het Pesthuis al dan niet door tussenkomst van een stichting.
- Terzake van de voortgang van het vorengaande de Raad periodiek te informeren;

En spreekt uit:
- Dat gezien het lange voortraject en de daarin door de Keiebijters gedane inspanningen het in het geval dat deze verhuizing gepaard gaat met kosten, een gemeentelijke bijdrage in deze kosten, binnen de grenzen der redelijkheid (ook ten opzichte van andere verenigingen) tot de mogelijkheden behoort.