29
okt
'18
Herstart wegwerkzaamheden Zilkerduinweg. (college geeft antwoord op vragen NZLokaal)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Herstart wegwerkzaamheden Zilkerduinweg. (college geeft antwoord op vragen NZLokaal)

Na een onderbreking van meer dan een maand wordt op maandag 5 november de wegwerkzaamheden aan de Zilkerduinweg voortgezet. Er was een verschil van mening ontstaan tussen de gemeente en aannemer Aannemer Versluys & Zoon uit Bodegraven in de uitvoering over de huidige fundering en de werkzaamheden die daarop aangepast moesten worden. Blijkbaar zijn beide partijen er nu dan toch uitgekomen want in de week...

van 29 oktober tot en met 2 november voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit. Zoals het verwijderen van bomen en middengeleiders, het maken van depots en het treffen van bereikbaarheidsmaatregelen. Tijdens deze voorbereidingen blijft de weg open voor het verkeer. Eventueel oponthoud wordt tot een minimum beperkt. Op maandag 5 november starten de werkzaamheden aan de fundering.

Dit gebeurt vanaf de Regenvlietweg en eindigt bij de aansluiting met de N206. Dit duurt ongeveer 2,5 week. Daarna volgen de bestratingswerkzaamheden aan weerszijden van de weg. Vanaf maandag 5 november 7.00 uur is de Zilkerduinweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Update vragen NZLokaal.
Op 8 oktober heeft NZLokaal acht vragen gesteld aan het college over de gang van zaken bij dit project. Hieronder de vragen van NZLokaal en de antwoorden van het college.

Vraag 1
Waarom heeft het college gekozen voor een contract met de aannemer, die hem een grote vrijheid van handelen geeft? (het zogenaamde UAV-g c-contract).

Antwoord

Voor het UAV-gc-contract is gekozen omdat de gemeente voor zowel funderingsopbouw als asfaltverharding gebruik wilde maken van de expertise die er bij aannemers is op het gebied van wegfunderingen en asfaltverhardingen en de combinaties daarvan.

Dit met het oog op het feit dat uit de gedane onderzoeken bleek dat de fundering van de weg niet homogeen is en onze verwachting was dat de aannemer een voor de gemeente en de aanwonenden gunstige oplossing zou vinden, zowel qua tijd als qua overlast. De gemeente en ingenieursbureaus hebben deze kennis niet up to date of geheel niet in huis.

Vraag 2
Waarom is groen licht gegeven tot het starten van de werkzaamheden op 3 september zonder dat nog voldaan werd aan alle randvoorwaarden en met name de levensduurgarantie van 60 jaar?

Antwoord

Binnen een UAV-gc-contract heeft de aannemer naast een grote vrijheid van handelen ook een grote verantwoordelijkheid voor het door hem aangeboden Plan van Aanpak. De gemeente mag er van uit gaan dat het door de aannemer ingediende plan goed is onderbouwd vanuit de ter beschikking gestelde onderzoeken en onderzoek uitgevoerd door de aannemer zelf. In het Plan van Aanpak geeft de aannemer bovendien aan dat hij voldoet aan al de gestelde randvoorwaarden.

Het plan van Aanpak wordt ingediend als onderdeel van de aanbesteding. Formeel heeft de aannemer dus al gesteld dat hij aan de levensduurgarantie voldoet en kan hij dus op de vastgestelde startdatum beginnen met de werkzaamheden. Toen tijdens de werkzaamheden bleek dat de aannemer toch niet aan zijn verplichtingen voldeed, hebben we als gemeente gesteld dat hij pas daadwerkelijk in het wegprofiel aan het werk mag als hij in een afdoende onderbouwing aantoont aan zijn verplichtingen zoals gesteld in het UAV-gc-contract te kunnen voldoen.

Vraag 3
Waarom zijn voorafgaande aan de werkzaamheden geen waterdichte afspraken gemaakt over onderbouwing van de levensduurgarantie, de proefboringen en de gewenste berekeningen?

Antwoord

De waterdichte afspraken zijn gemaakt in het UAV-gc-contract en de aannemer heeft in zijn Plan van Aanpak aangegeven aan de afspraken te voldoen. Op grond hiervan heeft hij het werk gegund gekregen. Zijn interpretatie van de 37 proefboringen komt echter niet overeen met de daadwerkelijke situatie en daardoor kan hij de levensduur van 60 jaar niet garanderen. De aannemer krijgt pas toestemming de werkzaamheden voort te zetten als aan de gestelde eisen wordt voldaan. Intussen zijn wij in overleg met de aannemer om spoedig tot een oplossing te komen.

Vraag 4

Waarom is niet gekozen om het bestek pas te maken, nadat een goed ontwerp was gemaakt op basis van de proefboringen en berekeningen?

Antwoord

Omdat de gemeente gebruik wilde maken van de expertise van de aannemer is gekozen voor een UAV-gc-contract (zie antwoord vraag 1). Het basiskenmerk van een UAV-gccontract is dat er door de gemeente geen bestek wordt gemaakt, maar dat de aannemer op basis van de door de gemeente gestelde eisen een plan en ontwerp maakt op basis van de door de gemeente aangeleverde proefboringen en door hen gemaakte berekeningen die volgens een in de eisen gesteld protocol worden beoordeeld. Een UAV-gc-contract legt de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer, de opdrachtgever toetst aan de hand van de omschreven eisen.

Vraag 5
Is het college ervan doordrongen, dat deze gang van zaken niet alleen "vervelend" is voor met name de aanliggende bedrijven, maar dat deze ook aantoonbare schade of omzetverlies (kunnen) leiden?

Antwoord

Het college is daarvan doordrongen en gezien de aard van het UAV-gc-contract zullen eventuele claims bij de aannemer worden neergelegd. Ook zijn wij er van doordrongen dat de aannemer claims niet zonder slag of stoot zal aanvaarden en dat in voorkomende gevallen de gemeente zal moeten bemiddelen en mogelijk zelfs zal overbruggen om schade te beperken.

Vraag 6

Bij welke partij kunnen aan- en/of omwonenden eventueel aantoonbare schade claimen?

Antwoord
Zie antwoord vraag 5.

Vraag 7
Op welke wijze kan worden tegemoet gekomen aan zwaar verkeer, dat op de kruising Zilkerduinweg/Regenvlietweg als gevolg van de noordelijke afsluiting gebruik moet maken van een zeer haakse bocht?

Antwoord
In afwachting van overeenstemming met de aannemer is het eenrichtingsverkeer op het werkvak opgeheven, dus deze kwestie is voorlopig niet meer aan de orde. Wel is met het oog op het eenrichtingsverkeer een omleidingsroute aangegeven, waarbij het
voor zwaar verkeer niet noodzakelijk is om de haakse bocht te maken.

Vraag 8
Welke rol gaat het college nog spelen in de het tot stand komen van een goede communicatie met aan- en omwonenden?

Antwoord

De communicatie met de omwonenden is onderdeel van het UAV-gc-contract en dus een verantwoordelijkheid van de aannemer. Het college ziet er op toe dat de aannemer zijn rol in de communicatie niet verzaakt, maar het is altijd moeilijk om aan te geven hoelang enig oponthoud zal voortduren. In gevallen als deze gaat men er gewoonlijk van uit dat werkzaamheden zeer spoedig zullen worden hervat.

Documenten: Herinrichting Zilkerduinweg tekening 1 (pdf) * Herinrichting Zilkerduinweg tekening 2 (pdf)

Foto's 02-10-2018 BON