18
okt
'18
NZLokaal stelt vragen over de wegwerkzaamheden die stilliggen op de Zilkerduinweg.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen over de wegwerkzaamheden die stilliggen op de Zilkerduinweg.

Begin september is er een start gemaakt met de herinrichting van de Zilkerduinweg tussen Regenvlietweg en Tiltenberg (kruising met N206), maar kort daarna zijn (zoals u al op BON heeft kunnen lezen) de werkzaamheden al snel weer stil komen te liggen. NZLokaal heeft daar nu over vragen gesteld aan het College van B&W van Noordwijkerhout: Per 3 september zijn de werkzaamheden gestart voor de reconstructie...

van de Zilkerduinweg doch welke werkzaamheden op 28 september zijn komen stil te liggen. Bij schrijven van 8 oktober werd de gemeenteraad, aanvankelijk vertrouwelijk, geïnformeerd over de achtergronden. Op 16 oktober werd middels de griffie bericht ontvangen, dat de brief inmiddels aan de openbaarheid vrijgegeven zou kunnen worden (klik hier).

Gezien de nu ontstane commotie bij met name de aan- en omwonenden en onduidelijkheden in de gang van zaken, wil NZLokaal graag antwoord op de onderstaande vragen:

Vragen:

1. Waarom heeft het college gekozen voor een contract met de aannemer, die hem een grote vrijheid van handelen geeft? (het zogenaamde UAV-gc-contract)
2. Waarom is groen licht gegeven tot het starten van de werkzaamheden op 3 september zonder dat nog voldaan werd aan alle randvoorwaarden en met name de levensduur garantie van 60 jaar?
3. Waarom zijn voorafgaande aan de werkzaamheden geen waterdichte afspraken gemaakt over onderbouwing van de levensduur garantie, de proefboringen en de gewenste berekeningen?
4. Waarom is niet gekozen om het bestek pas te maken, nadat een goed ontwerp was gemaakt op basis van de proefboringen en berekeningen?
5. Is het college ervan doordrongen, dat deze gang van zaken niet alleen “vervelend” is voor met name de aanliggende bedrijven, maar dat deze ook aantoonbare schade of omzetverlies (kunnen) leiden?
6. Bij welke partij kunnen aan- en/of omwonenden eventueel aantoonbare schade claimen?
7. Op welke wijze kan worden tegemoet gekomen aan zwaar verkeer, dat op de kruising Zilkerduinweg/Regenvlietweg als gevolg van de noordelijke afsluiting gebruik moet maken van een zeer haakse bocht?
8. Welke rol gaat het college nog spelen in de het tot stand komen van een goede communicatie met aan- en omwonenden?

Conform artikel 38 RvO geeft ondergetekende hierbij te kennen dat hij een schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen binnen dertig dagen na dagtekening zeer op prijs zou stellen

J.C.P. de Moor, raadslid fractie NZLokaal

Documenten: Herinrichting Zilkerduinweg tekening 1 (pdf) * Herinrichting Zilkerduinweg tekening 2 (pdf)

Foto's 02-10-2018 BON