Datum: 16-07-2020 - 19:40
04
okt
'18
Belastingen in nieuwe gemeente Noordwijk op hetzelfde niveau.
Geschreven door Gemeenten Noordwijk/Noordwijkerhout

Belastingen in nieuwe gemeente Noordwijk op hetzelfde niveau.

In verband met de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019 moeten de gemeentelijke belastingtarieven op elkaar worden afgestemd. De nieuwe gemeente mag per 1-1-2019 maar één tarief voor de OZB (Onroerend Zaak Belasting) hanteren. Voor alle overige belastingverordeningen geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2021. Aan de Raadsgroep fusie ....

wordt echter het voorstel voorgelegd om ook andere belastingverordeningen op elkaar af te stemmen. De nieuwe gemeenteraad zal een besluit nemen over de nieuwe OZB tarieven en de huidige raden besluiten over de overige belastingverordeningen.

Uitgangspunten
De gemeenteraden van beide gemeenten hebben in de vergaderingen waarin besloten is tot fusie, moties aangenomen op grond waarvan de belastingen voor de inwoners minstens gelijk dienen te blijven en zo mogelijk dienen te worden verlaagd. De fusie wordt dus niet aangegrepen om meer belastingopbrengst te genereren.

Er wordt uitgegaan van een totaalopbrengst van beide gemeenten gezamenlijk in 2018, verhoogd met het inflatiepercentage. Als gevolg van de harmonisatie van tarieven kan echter niet worden voorkomen dat er verschuivingen ontstaan waardoor het kan zijn dat een inwoners toch meer, of minder, belasting gaat betalen. Dit komt doordat er grote verschillen zijn tussen de tarieven en tariefstelsels.

Het grotere plaatje
Het belangrijkste cluster van belastingen betreft de belasting op wonen. Als de gemeente alleen de OZB-tarieven zou harmoniseren, zou dit leiden tot een verschuiving van de belastingdruk. Om dit op te heffen is ervoor gekozen de riool- en de afvalstoffenheffing gelijktijdig te harmoniseren. Daarbij wordt er in Noordwijkerhout een rioolheffing van de eigenaren ingevoerd, waar tot dusver gebruikers betaalden. Gebruikers gaan alleen betalen als er meer dan 300 m³ afvalwater op de riolering wordt afgevoerd.

Grootste verschillen rechttrekken
Door deze drie grote belastingsoorten gelijktijdig te harmoniseren, worden de grootste verschillen grotendeels rechtgetrokken. Dit bleek alleen niet mogelijk voor alle individuen. In specifieke situaties kunnen voor- of nadelen gelden. Onder de bewoners springen de huurders in Noordwijkerhout er gunstig uit, zij kunnen een lagere belastingaanslag verwachten. Woningeigenaren in Noordwijk zullen – afhankelijk van hun woningwaarde – doorgaans enkele tientjes per jaar meer kwijt zijn. De OZB voor niet woningen is niet meegenomen, want daar loopt een andere aanpak voor.

Om welke belastingen gaat het
De overige belastingverordeningen worden met ingang van 2019 zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn:
- Forensenbelasting.
- Hondenbelasting: de tarieven waren al bijna hetzelfde.
- Tarieven leges van reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en verstrekkingen uit de Basisregistratie personen worden gemiddeld. De leges in Noordwijkerhout waren relatief laag en niet geheel kostendekkend. Noordwijk rekende, zoals veel andere gemeenten, de wettelijk maximumtarieven (tevens kostendekkend).
- Noordwijkerhout heft over woonboten RZB (roerende-zaakbelastingen) en precariobelasting (voor de woonboot en de tuin). Ook in Noordwijk gaat dit worden ingevoerd.
- De kwijtschelding die Noordwijkerhout verleent aan afnemers van Dunea voor de precariobelasting die Dunea aan hen doorberekent, vervalt.
- Voor de toeristenbelasting wordt het tarief van Noordwijk gehanteerd. Dat is iets hoger dan het tarief van Noordwijkerhout, maar deze kan in de meeste gevallen doorberekend worden aan de toerist. De extra inkomsten worden gebruikt om de overige belastingen zo laag mogelijk te houden. Er wordt een apart lager tarief geïntroduceerd voor kampeermiddelen op zogenaamde toeristische plaatsen (plaatsen die worden verhuurd aan steeds wisselende huurders die hun eigen kampeermiddel meenemen). De maandelijkse aangifte voor de toeristenbelasting vervalt. Aan de exploitanten wordt na afloop van het belastingjaar een aanslag toeristenbelasting voor het hele jaar opgelegd. Dit scheelt administratieve rompslomp. Er kan in de loop van het belastingjaar al een voorlopige aanslag worden opgelegd.

De betaaltermijnen
De betaaltermijnen van de aanslagbiljetten waarop, indien van toepassing, zijn vermeld de WOZ-beschikking en de aanslagen OZB, RZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Het bedrag moet binnen 2 maanden worden betaald en bij betaling via automatische incasso in zeven maandelijkse termijnen, waarbij de eerste termijn na twee maanden wordt geïncasseerd.

Besluitvorming door de huidige en nieuwe gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad moet in het eerste kwartaal van 2019 één Verordening OZB vaststellen voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Voor deze Verordening geldt terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. Dit geldt ook voor de RZB (Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ofwel Roerende-zaakbelastingen). Dit is bepaald in de wet Arhi (Wet algemene regels herindeling). De overige gemeentelijke belastingverordeningen worden nog door de huidige gemeenteraden vastgesteld.