Datum: 17-09-2021 - 09:16
07
aug
'18
Nieuwe eigenarenheffing (riool) moet negatieve effect OZB na fusie voor Noordwijkerhout en De Zilk opheffen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nieuwe eigenarenheffing (riool) moet negatieve effect OZB na fusie voor Noordwijkerhout en De Zilk opheffen.

Het College van B&W van Noordwijkerhout doet aan de Gemeenteraad en de Raadsgroep, die de fusie met Noordwijk voorbereidt, een voorstel om de rioolheffing in 2019 om te zetten van een gebruikersheffing naar een eigenarenheffing. Voor de fusie met Noordwijk per 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht de OZB (onroerendzaakbelasting) van de beide gemeenten te harmoniseren. Omdat dit een negatief effect...

zou hebben voor huiseigenaren in Noordwijkerhout (in Noordwijk betaalt men meer), is ervoor gekozen de rioolheffing (in Noordwijkerhout betaalt men meer) en afvalstoffenheffing gelijktijdig te harmoniseren (wettelijke verplichting is eigenlijk pas per 2021). Hierdoor wordt het negatieve effect van de OZB voor inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk opgeheven. 


Om de rioolheffing te harmoniseren is één heffingsgrondslag nodig. Hierbij is gekozen voor de eigenarenheffing omdat deze volgens het College van B&W een aantal voordelen heeft ten opzichte van de huidige gebruikersheffing:

* Lagere perceptiekosten door minder administratieve handelingen.
* De eigenaar van een object is altijd bekend.
* Geen gederfde inkomsten als gevolg van leegstand en/of het verlenen van kwijtschelding.
* Ook objecten met alleen een aansluiting op de gemeentelijke riolering voor de afvoer van hemel- of grondwater, worden in de heffing betrokken. Hierdoor wordt de belasting over meer objecten verdeeld, waardoor de kosten per te belasten object lager zijn.

Omdat rioolheffing maximaal 100% kostendekkend mag zijn, hebben lagere kosten een direct effect op het tarief wat we met zijn allen uiteindelijk moeten betalen.

Wat is het verschil tussen de nieuwe eigenarenheffing en de huidige gebruikersheffing?
Bij een eigenarenheffing wordt de eigenaar van een object aangeslagen voor het feit dat zijn object een aansluiting heeft op de gemeentelijk riolering. Bij een gebruikersheffing wordt de gebruiker aangeslagen voor het feit dat hij water afvoert op de gemeentelijke riolering.

Bij de huidige gebruikersheffing in Noordwijkerhout is de hoogte van de heffing afhankelijk van het waterverbruik. De voorgestelde eigenarenheffing kent naast het vaste tarief ook een aanvullende gebruikersheffing ingeval het afvalwater dat op de riolering wordt afgevoerd meer dan 300m3 bedraagt.

Gaat de aanpassing gevolgen hebben voor wat de inwoners of bedrijven gaan betalen?
Door het gelijktijdig harmoniseren van rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB, zullen de lokale lasten voor de meeste inwoners gemiddeld gelijk blijven of wellicht iets afnemen. De invoering van de eigenarenheffing heeft geen gevolgen voor eigenaren van objecten met wateraansluiting, die ook gebruiker zijn van het object. 

Voor eigenaren/verhuurders van objecten die de rioolheffing niet kunnen verwerken in een huurverhoging (sociale huurwoningen) werkt het kostenverhogend.

Voor eigenaren van bijvoorbeeld garageboxen die niet direct bij een woning horen maar wel een aansluiting op het riool voor de afvoer van hemelwater werkt het kostenverhogend.

Voor huurders van woningen werkt het kostenverlagend, aangezien de eigenaar belastingplichtig is. De huurder gaat alleen rioolheffing betalen, als hij meer dan 300 m3 afvalwater op de riolering afvoert.

Het voorstel van het College van B&W zal na het zomerreces behandeld gaan worden in de commissievergadering van september.

Bron Gemeente Noordwijkerhout.