Datum: 26-10-2021 - 11:09
03
aug
'18
NZLokaal stelt vragen over toekomst Pesthuis.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen over toekomst Pesthuis.

NZLokaal stelt vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de huidige situatie rondom het Pesthuis op het Bavo-terrein: Op basis van diverse perspublicaties omtrent de voortgang van de planvorming rond het Pesthuis kunnen de relevante ontwikkelingen (globaal) als volgt worden gereconstrueerd. Op 17 maart 2017 werd door de gemeente...

en de Beukelaargroep een intentieovereenkomst gesloten voor herbestemming van het Pesthuis. De Dierenhoeve, de Engelse Tuin en de Keiebijters zouden nauw bij de verdere planvorming worden betrokken. De gemeente en Stichting Carnaval der Dieren hebben in de afgelopen periode geprobeerd te komen tot een herbestemming van het Pesthuis. Het is echter niet gelukt om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.

Op 15 mei 2018 wist wethouder de Jong te melden, dat de intentieovereenkomst met de Beukelaargroep inmiddels ontbonden was, maar de Beukelaargroep wel was aangeschoven bij de Stichting (io) Carnaval der Dieren. Aangegeven werd, dat in ieder geval de Dierenhoeve, de Keiebijters en een kinderopvang gebruik zouden gaan maken van het Pesthuis.

De Stichting Carnaval der Dieren zou in november 2017 een ondernemingsplan hebben ingediend bij de gemeente en was in afwachting van een daarop gebaseerde intentieverklaring. Wethouder De Jong gaf in hetzelfde persgesprek aan dat hij verwachtte dat na de zomer de plannen besproken zouden gaan worden in de gemeenteraad en dat de gemeente nog intern onderzoekt hoe de toekomst van de Kinderboerderij De Dierenhoeve eruit moet gaan zien.

Recent wist de voorzitter van de Stichting Carnaval der Dieren te melden, dat door de Dierenhoeve een alternatief plan zou worden gemaakt, waarbij geen ruimte meer zou zijn voor de Keiebijters en de kinderopvang. De voorzitter van de Dierenhoeve bevestigde de alternatieve plannen en wist te melden, dat er geen samenwerking komt met de Keiebijters en de kinderopvang.

In de gemeenteraad van 5 juli 2018 gaf wethouder de Jong op een vraag van NZLokaal aan dat hij voor oktober 2018 meer duidelijkheid zou kunnen geven over de plannen met het Pesthuis. Gezien de nu ontstane publiciteit en onduidelijkheid, wil NZLokaal graag antwoord op de onderstaande vragen:

Vragen:

1. Kan het College aangeven, waarom bij de verdere planvorming afscheid is genomen van de Keiebijters en een mogelijke huisvesting voor kinderopvang?

2. Kan het College aangeven, waarom niet inhoudelijk is gereageerd op het ondernemingsplan van de Stichting Carnaval der Dieren?

3. Vanaf wanneer was het College bekend met het feit, dat de Dierenhoeve niet meer deelnam aan de planvorming van de Stichting Carnaval der Dieren?

4. Wordt nu prioriteit gegeven aan de verdere planvorming rond de Dierenhoeve?

5. Zo ja, zijn daar objectieve redenen voor?

6. Vanaf wanneer en op wiens initiatief was er sprake van alternatieve planvorming rond de Dierenhoeve?

7. Waarom werd de voorzitter van de Stichting Carnaval der Dieren daarover niet (eerder) geïnformeerd?

8. Is er sprake geweest van vertrouwelijk overleg tussen de wethouder en de voorzitter van de Dierenhoeve over deze kwestie?

9. Is er sprake geweest van een voorkeursbehandeling van de Dierenhoeve ten koste van andere partijen?

10. Is het College van mening, dat er hier bovenal integer gehandeld is, gezien de rol van de voorzitter van de Dierenhoeve en haar lidmaatschap van de gemeenteraad voor dezelfde partij als de betrokken wethouder?

11. Welke waarborgen zijn er geschapen voor een integere besluitvorming, gezien de betrokkenheid van de voorzitter van de Dierenhoeve, tevens lid van de gemeenteraad voor dezelfde partij als de wethouder die dit onderwerp onder behandeling heeft?

Conform artikel 38 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij een schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na dagtekening.

Namens de fractie van NZLokaal,
J. van den Berg (fractievoorzitter)

De beantwoording volgt later hier op BON.

Eerdere publicaties over dit onderwerp:

Keiebijters hopen dat de Noordwijkerhoutse politiek ingrijpt. 28-06-2018

Keiebijters en Boomgaard ondanks indienen van 'Pesthuis' businessplan na 10 jaar toch met lege handen? 25-06-2018 

Stichting 'Carnaval der Dieren' klaar om een herbestemming te geven aan het Pesthuis. ... 15-05-2018

Foto BON.