Datum: 18-04-2021 - 02:28

21
jun
'18
Wijzing in 'Crisis- en herstelwet' zorgt voor vertraging woningbouwplannen Bavo-terrein.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Wijzing in 'Crisis- en herstelwet' zorgt voor vertraging woningbouwplannen Bavo-terrein.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdagavond 20 juni werd door wethouder De Jong de volgende mededeling gedaan, over de vertraging (mogelijk tot begin 2019) die de ontwikkelingen voor de woningbouw op het Bavo-terrein hebben opgelopen.... 

Wethouder De Jong: Ondanks eerdere uitgesproken verwachtingen van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Raad van State nog steeds geen definitief advies uitgebracht aan de Minister over het ‘Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 16e tranche’. Dit besluit is een algemene maatregel van bestuur die de Crisis- en herstelwet wijzigt. 

Aangezien het omgevingsplan Bavo hierop anticipeert, moet ik u weer melden dat het er naar uit ziet dat uw raad ook op 5 juli a.s. niet tot vaststelling van het omgevingsplan Bavo kan overgaan. Zelfs indien de Raad van State op zeer korte termijn advies uitbrengt aan de minister, is het nog de vraag of de Minister en Koning tekenen voor het reces dat ingaat op 6 juli en duurt tot en met 3 september 2018.

Minister Ollongren, verantwoordelijk voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving, roept gemeenten op om het bouwtempo te versnellen. Wij willen hieraan ook graag ons steentje bijdragen. Het frustreert me als portefeuillehouder volkshuisvesting dan ook enorm dat we niet kunnen doorpakken juist nu met smart wordt gewacht op de komst van de nieuwbouwwoningen op het Bavo-terrein.

Om de vertraging zo klein mogelijk te houden, vraag ik uw raad of er bereidheid is om een extra raadsvergadering in te lassen zodra de 16e tranche is gepubliceerd in de Staatscourant, waardoor deze wet in werking treedt. Wij onderzoeken ook of het mogelijk is dat u als raad op 5 juli het omgevingsplan vaststelt, onder voorwaarde van de inwerkingtreding van de wet. Maar ook dan hebben we te maken met de agenda van de minister.

Een verdere vertraging in het planologische proces zal betekenen, dat de eerder afgegeven planning zal doorschuiven. Om u een indruk te geven: stel dat de wet direct na het reces van de Tweede Kamer gepubliceerd wordt en dan dus in werking treedt, uw raad op 27 september in de reguliere raadsvergadering besluit over het plan, de provincie akkoord gaat in oktober, dan kan het plan ter inzage worden gelegd gedurende 6 weken, waarbij beroep mogelijk is. We zijn dan al in december 2018.

De aanbesteding voor bijvoorbeeld de verbindingsweg kan daarna plaatsvinden, waarna in het eerste kwartaal van 2019 pas weer tot uitvoering kan worden overgegaan. De ontwikkelingscombinatie Novaform/Trebbe gaat overigens gewoon verder met de voorbereidingen op het Bavo-terrein, maar is voor de realisatie van de woningen en de werkzaamheden daaraan voorafgaand zoals het terrein bouwrijp maken afhankelijk van de inwerkingtreding van het omgevingsplan.

Foto BON.