Datum: 17-05-2022 - 19:57
15
jun
'18
Mogelijk 143 (GOM)woningen in het gebied tussen de Guldemondsloot en Pilarenlaan.
Geschreven door Redactie BON

Mogelijk 143 (GOM)woningen in het gebied tussen de Guldemondsloot en Pilarenlaan.

Begin 2017 zijn door Noordwijkerhout de eerste stappen gezet in het onderzoeken van de haalbaarheid voor een clusterlocatie voor Greenportwoningen in het gebied tussen de Guldemondsloot en de Pilarenlaan, ten oosten van de Maandagsewetering. In januari 2017 is een voorbereidingsbesluit genomen en in april 2017 is om regie te houden op de ontwikkeling...

op een groot aantal percelen de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Het college heeft in samenwerking met de Greenport Ontwikkelmaatschappij (GOM) de haalbaarheid van een clusterlocatie op deze locatie onderzocht en geïnventariseerd, waarbij tevens de relatie wordt gelegd met de verschillende grondposities in het gebied.

In samenwerking met GOM is ten behoeve van de haalbaarheid een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. Aan de orde is op dit moment het vaststellen van de stedenbouwkundige verkenning (klik hier voor meer info, voorzien van foto's en tekeningen. PDF) en deze wordt als eerste voorgelegd aan Commissie Ruimte en Wonen in de vergadering van 21 juni.

Het college acht deze locatie kansrijk als mogelijke clusterlocatie o.a. vanwege de ontsluitingsmogelijkheden, de ligging nabij de bebouwde kom en de invloed van de milieuzonering van het naastgelegen bedrijventerrein. Daarnaast is het bollenareaal in dit gebied verrommeld, waardoor herstructurering van het gebied voor de hand ligt. 

Op basis van de stedenbouwkundige verkenning wordt een verkaveling van 143 Greenportwoningen inpasbaar geacht. De verkaveling is dusdanig opgesteld dat de ontwikkeling in meerdere fases kan worden uitgevoerd, wat de complexiteit van de ontwikkeling kan verkleinen.

Alle fases (3) kunnen los van elkaar worden ontwikkeld met de randvoorwaarde dat fase 1 (zie tekening) als eerste wordt ontwikkeld. De ontwikkeling van fase 1 is voor de totale ontwikkeling cruciaal omdat binnen deze fase de hoofdontsluiting vanaf de Maandagsewetering is getekend.

De clusterlocatie Pilarenlaan kan pas definitief als haalbaar worden geacht wanneer er duidelijkheid is over het kostenverhaal en de planologie. De stedenbouwkundige verkenning geldt als basis hiervoor. De haalbaarheid wordt door het College van B&W en de GOM als positief ingezien. Wanneer de gemeenteraad voorliggende stedenbouwkundige verkenning vaststelt, wordt aan betrokken partijen houvast geboden voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling.

De bouw van deze mogelijk 143 (GOM)woningen zorgt voor inkomsten voor de Greenport-Ontwikkelings-Maatschappij (GOM) die dit geld vervolgens weer gaat gebruiken om de Bollenstreek in zijn geheel op verschillende manieren te verbeteren.

Foto PR (klik op de foto voor een vergroting). Foto fase 1, 2, 3.