Datum: 26-10-2021 - 22:48
14
jun
'18
Overschot van € 939.638,- op jaarrekening 2017 Gemeente Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Overschot van € 939.638,- op jaarrekening 2017 Gemeente Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout sluit de Jaarrekening over het jaar 2017 af met een voordelig saldo van € 939.638,-. Het college doet voorstellen naar de gemeenteraad om het bedrag te gaan bestemmen. In de komende commissievergaderingen wordt de jaarrekening behandeld en uiteindelijk moet de gemeenteraad al dan niet met aanpassingen...

zijn goedkeuring aan de voorstellen geven. 

De jaarrekening 2017 sluit met een voordelig saldo van afgerond € 939.638,-. Dit saldo, tevens het verschil tussen het rekening- en begrotingssaldo, is ontstaan door met name lagere lasten van de Jeugdhulp (€ 255.000,-) en de Wmo voor wat betreft de bijdragen voor begeleiding groepen/individueel en huishoudelijke hulp (€ 352.000,-). Daarnaast was er sprake van vrijval van de Voorziening pensioenpremies wethouders door een hogere rekenrente en daardoor een hoger rendement (€ 125.000,-).

Ook is er een aanzienlijke besparing van de energiebelasting behaald door clustervorming van energieaansluitingen (€ 128.000,-). De afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2017 die structureel zijn, bedragen € 18.100 (voordeel) met name de besparing van de energiebelasting. Dit is verwerkt in de Voorjaarsnota 2018. 

Het college van B&W stelt nu aan de Gemeenteraad voor het overschot € € 939.638,- als volgt te gaan bestemmen:

A. Bijraming van het exploitatiebudget 2018 voor Economische agenda Duin- en Bollenstreek voor een bedrag van € 30.000: 
Het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is eind 2017 vastgesteld samen met de bijbehorende financiering. In maart 2018 zijn de leden van de Economic Board benoemd. Vanaf dan worden er plannen voorgesteld waarvoor de Stichting Economic Board financiering beschikbaar kan stellen. Daardoor is het budget 2017 niet besteed. Voor de Governance en de uitvoering van de business cases is in 2018 een bijdrage nodig van € 134.707 waarvoor nog een aanvullend budget van € 30.000 benodigd is. Daarom wordt voorgesteld van het rekeningresultaat 2017 ter hoogte van dit bedrag te bestemmen voor 2018.

B. Storting voor een bedrag van € 909.638 in de Algemene Reserve:
Voorgesteld wordt het resterende bedrag van het rekeningresultaat 2017 van € 909.638,- te storten in de Algemene Reserve. In het laatste begrotingsjaar van gemeente Noordwijkerhout voorzien wij nog een aantal risico’s op het gebied van huisvesting en de fusie. Een grotere Algemene Reserve zal hiervoor meer weerstand bieden.

Overzicht jaarrekening 2017 in één oogopslag.