Datum: 11-08-2020 - 20:49
31
me
'18
Wethouder De Jong geeft reactie op ingezonden brief omwonenden oud-Munnekeweij. (foto's drie inrichtingsplannen)
Geschreven door Wethouder De Jong

Wethouder De Jong geeft reactie op ingezonden brief omwonenden oud-Munnekeweij. (foto's drie inrichtingsplannen)

Onlangs verscheen op Blik op Noordwijkerhout een ingezonden brief van een aantal omwonenden van oud-Munnekeweij over de plannen om op deze locatie 45 sociale huurwoningen te realiseren. Hoewel binnenkort een gesprek plaatsvindt tussen wethouder Henri de Jong en een afvaardiging van de omwonenden, heeft de gemeente de behoefte... 

ook haar verhaal te vertellen.

Wonen voor iedereen

De gemeente Noordwijkerhout vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen een woning te bieden. Daarom wordt in diverse segmenten nieuwbouw gebouwd; woningen in verschillende prijsklassen. Ook voor mensen met een kleine portemonnee. De druk op de sociale woningmarkt in Noordwijkerhout is hoog. Woningzoekenden moeten lang wachten op een huurwoning. De gemiddelde inschrijftijd bedraagt 6,1 jaar. De gemeente heeft daarom aangekondigd versneld meer sociale huurwoningen te realiseren.

Mix van huur- en koopwoningen
Het bouwen van sociale huurwoningen gebeurt op diverse locaties verspreid over de gemeente. Zo ontstaat een mix van koop- en huurwoningen. Op deze manier ontstaan wijken die een afspiegeling zijn van onze samenleving. In de directe omgeving van de locatie oud-Munnekeweij staan nu veel koopwoningen.

Dit wil de gemeente aanvullen met huurwoningen om aan deze mix van koop- en huurwoningen te voldoen. Vandaar dat bij de ontwikkeling van het terrein van het voormalig verzorgingshuis Munnekeweij (deels in eigendom van Woningstichting Antonius van Padua) gekozen is voor 45 sociale huurwoningen voor 1 of maximaal 2 persoonshuishoudens met een maximale huur van € 595,- per maand.

Passend ontwerp binnen bestaande woonwijk
Om de nieuw te bouwen woningen zo goed mogelijk te laten passen in de woonwijk Mossenest II is dezelfde architect gevraagd het ontwerp voor de huurwoningen te maken. Adviesbureau SRO heeft vervolgens een beeldkwaliteitsplan en ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met de afmetingen van het huidige pand en de ligging ten opzichte van de omgeving.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft de uitdrukkelijke wens voor het versneld bouwen van meer sociale huurwoningen uitgesproken. De locatie op het terrein van oud-Munnekeweij geeft hieraan een mooie impuls. Het college staat volledig achter de plannen die er nu liggen en legt deze in september voor aan de gemeenteraad.

Informatie omwonenden
De omwonenden zijn over het concept stedenbouwkundig plan / massastudie geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in oktober 2016. Bij een aantal omwonenden bestaat weerstand tegen de plannen. Als gemeente zijn wij ons bewust dat de bebouwing deels ten koste gaat van het groen. Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het zorgen voor goede huisvesting van de inwoners op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Zoveel mogelijk groen behouden
Het groen dat wij kunnen behouden blijft uiteraard gespaard. Waar gewenst en mogelijk plaatsen wij groen terug of planten wij nieuw groen. Dat herinrichtingsplan maken wij in overleg met de omwonenden.

Ruimte reserveren voor parkeerplaatsen
De gemeente heeft een parkeernorm opgesteld om zoveel mogelijk inwoners gelegenheid te bieden in de buurt van hun woning te parkeren. In de inrichting van de openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden. Het afgelopen jaar is deze parkeernorm verhoogd. Dat zou betekenen dat er meer parkeerplaatsen ingepast moeten worden.

Omdat in dit plan huurwoningen voor 1 tot maximaal 2 personen worden gerealiseerd, wil de gemeente vooralsnog de oude parkeernorm hanteren. Daarbij wordt ruimte gereserveerd voor eventuele uitbreiding van parkeerplaatsen. Op die manier kan nu meer groen terugkeren en kan bekeken worden of meer parkeerplaatsen daadwerkelijk nodig zijn.

Met omwonenden omgeving inrichten
Op 23 mei hebben wij de direct omwonenden uitgenodigd mee te denken over de toekomstige inrichting van het plangebied. Zij kijken hier tenslotte op uit en daarom willen wij zoveel mogelijk met elkaar deze ruimte inrichten. Wij vroegen hen naar hun ideeën en wensen over de inrichting van het openbare gebied: de groenaanplant, de inrichting van de straat en ervoor de inrichting van het openbare gebied.

In opdracht van de gemeente heeft het adviesbureau SRO een drietal inrichtingsconcepten opgesteld. Omwonenden konden hier niet alleen hun voorkeuren aangeven, maar ook aanvullingen doen en aandachtspunten meegeven. Bijvoorbeeld over hoogte van de beplanting, locatie van bomen, wel of geen speelplek en de locatie van de parkeerplaatsen.

Op basis van hun inbreng op deze avond wordt het inrichtingsplan verder uitgewerkt en voorgelegd aan een klankbordgroep waarin omwonenden zitting kunnen nemen. Daarna stelt de gemeenteraad het inrichtingsplan vast.

De gemeente heeft er het volste vertrouwen in dat hiermee de woningmarkt in Noordwijkerhout een impuls krijgt en dat zij voor zoveel mogelijk inwoners passende woonruimte realiseert.

Wethouder Henri de Jong (foto's Gemeente Noordwijkerhout)