Datum: 18-01-2021 - 08:45

21
me
'18
Gemeente sluit overeenkomst met eigenaar Xella inzake toekomst Oosterduinse Meer.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente sluit overeenkomst met eigenaar Xella inzake toekomst Oosterduinse Meer.

De gemeente Noordwijkerhout en eigenaar Xella (Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden) van het Oosterduinse Meer waren de laatste jaren niet meer de allerbeste vriendjes, maar daar is nu dan toch weer plotseling verandering ingekomen. Met het onlangs tekenen van een overeenkomst tussen beide partijen inzake de toekomst van het Oosterduinse Meer....

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen, dat het Oosterduinse Meer extra aandacht verdient en aantrekkelijker gemaakt moet worden. Al in 2012 is hiervoor een visie opgesteld, waarin de mogelijkheden en potenties in beeld zijn gebracht. 

Over de uitvoering van de visie is in de afgelopen jaren op bestuurlijk en ambtelijk niveau regelmatig met Xella gesproken en ook met diverse initiatiefnemers, die 'iets' willen doen bij het meer, zijn er regelmatig gesprekken geweest. Maar vooral de gesprekken met Xella liepen, zoals al eerder gezegd, telkens op niets uit.

Ondertekening van deze overeenkomst betekent nadrukkelijk niet, dat het College instemt met zandwinning
(bestemmingsplan Oosterduinse Meer voorziet niet in zandwinning), maar hierover wel een positieve grondhouding wil aannemen. Het College ziet het als het begin van de daadwerkelijke herontwikkeling van het Oosterduinse Meer tot een aantrekkelijk recreatief gebied in combinatie met natuurontwikkeling. 

De overeenkomst krijgt t.z.t. een vervolg in de vorm een samenwerkingsovereenkomst, waarbij het uitgangspunt is, dat ook de provincie Zuid-Holland mee doet. Gemeente en Xella gaan samen aan het werk om voor het gebied een plan te maken.

In de overeenkomst is onder andere vastgelegd dat Xella zich constructief zal opstellen indien haar medewerking voor bepaalde initiatieven nodig is. Voorwaarde voor medewerking is dat deze initiatieven niet schadelijk zijn voor het bedrijf, waarbij moet worden gedacht aan het in gevaar brengen van de toekomstige zandwinning en (risico) aansprakelijkheid als eigenaar van het meer.

Onderdeel van de overeenkomst is ook, dat er een onderzoek komt naar de planologische en bedrijfseconomische haalbaarheid van zandwinning uit het (eventueel te vergroten) Oosterduinse meer. Xella verwacht namelijk na 2030 een nieuwe zandwinlocatie nodig te hebben voor de sterk toegenomen productie van kalkzandsteen en daarbij wordt gekeken naar het Oosterduinse meer en de gronden aan de oostkant, waarvan Xella voor een groot deel eigenaar is. Dit zand wordt nu uit het Valkenburgse Meer gewonnen, maar de voorraad winbaar zand raakt daar op zeker moment op.

Over de uitvoering van dit onderzoek zullen in de samenwerkingsovereenkomst nadere afspraken worden gemaakt. Aan de ondertekening van deze overeenkomst zijn geen financiële of andere consequenties verbonden. De overeenkomst biedt wel de mogelijkheid om binnen bepaalde kaders een begin te maken met de gewenste herontwikkeling van het gebied. De provincie heeft hiervoor in het kader van het Gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020 "B(l)oeiende Bollenstreek" twee ton subsidie gereserveerd.

Het vervolg:
Opstellen van een principeplan voor het gebied en een samenwerkingsovereenkomst met Xella, waarbij de inzet is om ook de provincie Zuid-Holland mee te laten doen. Het onderzoek naar de haalbaarheid van zandwinning biedt ook de mogelijkheid te zijner tijd een goed onderbouwde afweging te maken inzake het al dan niet meewerken aan zandwinning. Tevens om - al dan niet na afronding van de zandwinning - het Oosterduinse Meer verder te ontwikkelen tot een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied.

Als uit het onderzoek blijkt, dat zandwinning haalbaar is en als drager kan dienen voor de verdere ontwikkeling van het gebied, zal ook gekeken moeten worden naar de wenselijkheid ervan. Daarbij komt ook de logistieke en milieutechnische kant van zandwinning in beeld. Hoe krijg je bijvoorbeeld het zand bij de fabriek zonder grote overlast te veroorzaken voor de omgeving? De Gemeenteraad zal hierbij nadrukkelijk worden betrokken, maar voorlopig is het nog niet zover.

Als de wenselijkheid van zandwinning vaststaat, zullen de gebruikelijke planologische procedures gevolgd moeten worden om het bestemmingsplan (lees: omgevingsplan) aan te passen. Ook daar ligt wettelijk een nadrukkelijke rol voor de Gemeenteraad, die dit plan moet vaststellen. In dit kader zal ook met de provincie gesproken moeten worden of zij bereid is om mee te werken aan zandwinning uit het al dan niet vergrote Oosterduinse Meer. Vooralsnog neemt de provincie hierin geen duidelijk standpunt in.

Bron Gemeente Noordwijkerhout. Luchtfoto BON.