Datum: 05-07-2020 - 19:06
17
me
'18
College geeft antwoord op vragen van NZLokaal over begraafplaats Bavo-terrein.
Geschreven door NZLokaal

College geeft antwoord op vragen van NZLokaal over begraafplaats Bavo-terrein.

NZLokaal heeft onlangs 8 schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de huidige situatie rond de begraafplaats op het Bavo-terrein: NZLokaal constateerde dat er tot op heden weinig voortgang is gemaakt met het herstel of behoud van behoudenswaardige elementen op het Bavo-terrein...

zoals het Bavo-hoofdgebouw, het Pesthuis en de begraafplaats. Door de tand des tijds gaan deze elementen er zienderogen op achteruit, voor zover er al niet sprake is van onherstelbare schade. Met betrekking tot de begraafplaats werden door de fractie van NZlokaal in een eerder stadium al enige technische vragen gesteld. Echter, de beantwoording daarvan was onvoldoende transparant, zodat de fractie van NZLokaal (alsnog) aandacht vraagt voor dit onderwerp en enkele schriftelijke vragen heeft gesteld.

Hieronder de acht vragen (schuin gedrukt) met de antwoorden van het college.

1. Is uw college van mening, dat de huidige begraafplaats op het Bavoterrein als cultureel erfgoed behouden zou dienen te blijven?
Antwoord college: De huidige begraafplaats blijft in de plannen gehandhaafd en is één van de behoudenswaardige elementen die verwijzen naar het historische verleden van Sint Bavo. Het is echter niet monumentwaardig.

2. Zo ja, waarom is deze niet aangemeld bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed?
Antwoord college: Voor het aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten gelden er strenge richtlijnen. De minister voert een zeer terughoudend aanwijzingsbeleid omdat we in Nederland al een volwaardig monumentenbestand hebben. Het aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten gebeurt daarom alleen nog in speciale aanwijzingsprogramma’s. Bij uitzondering start de minister soms een aanwijzingsprocedure naar aanleiding van een individueel voorstel.

Dat voorstel wordt daarvoor eerst getoetst aan het huidige beleid en pas daarna aan de inhoudelijke waarderingscriteria. De Monumentencommissie heeft geconstateerd dat het kerkhof op het Bavo terrein niet monumentwaardig is omdat zij niet voldoet aan genoemde waarderingscriteria. Wel ziet de Monumentencommissie de cultuurhistorische waarde van onder andere het kerkhof op het Bavo-terrein.

Dat is één van de redenen geweest om een waardenstelling te laten maken van het gehele Bavo terrein (Kerkhof, kastanjelaan, Franse tuin, Engelse tuin, en het overige groen). Dit rapport is inmiddels besproken in de vergadering van de Monumentencommissie van 16 april. Naar aanleiding van dit rapport zal de Monumentencommissie het college adviseren over eventuele vervolgstappen ten aanzien van de nog aanwezige elementen op het Bavo-terrein waar onder ook het Kerkhof.

3. Wanneer vindt overdracht plaats van dit terrein door de ontwikkelingscombinatie naar de gemeente?
Antwoord college: Wanneer de transformatie op het Bavo-terrein is voltooid, zal het gerestaureerde Kerkhof eigendom worden van de gemeente.

4. Welke afspraken zijn er gemaakt over de renovatie en de kwaliteitscriteria?
Antwoord college: De ontwikkelende partij zal, na overleg met de Monumentencommissie, de begraafplaats restaureren. Het hekwerk, maar ook de vernielde beeldengroep en grafstenen moeten deskundig worden gerestaureerd.

5. Zijn deze afspraken mede afhankelijk van nog uit te brengen advies door de Monumentencommissie?
Antwoord college: Ja.

6. Is de ontwikkelingscombinatie op voorhand bereid de kosten voor renovatie voor zijn rekening te nemen?
Antwoord college: Ja. Dit is ook een voorwaarde waaronder de gemeente medewerking wenst te verlenen aan de grondoverdracht naar de gemeente toe..

7. Zijn deze kosten juridisch verplichtend en afdwingbaar?
Antwoord college: Ja.

8. Waarom is, gezien de huidige deplorabele staat van de begraafplaats, niet eerder actie ondernomen door het college of werden daartoe niet eerder afspraken gemaakt met de zorginstellingen of ontwikkelingscombinatie?
Antwoord college: De begraafplaats ligt in privaat eigendom en heeft geen monumentale status. Nu het gebied wordt getransformeerd naar een woonwijk en de gemeente verantwoordelijk wordt voor de begraafplaats zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt m.b.t. de restauratie.

Klik hier voor een filmpje van het kerkhof van Robin Brinkhuijsen.

Foto's PR.