Datum: 25-06-2021 - 16:10

22
feb
'18
Bouwplannen Landgoed in den Houte (Bavo-terrein) worden in april besproken.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Bouwplannen Landgoed in den Houte (Bavo-terrein) worden in april besproken.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen werd al eerder gesproken over het beoogde snelle bouwtempo wat de projectontwikkelaar van 'Landgoed in de Houte' op het Bavo-terrein wil hanteren. Wethouder De Jong gaf in de vergadering van woensdagavond aan dat er met de ontwikkelingscombinatie Novavorm/Trebbe...

nog geen afspraken gemaakt zijn over een versnelling van het woningbouwprogramma. Maar gelet op de krapte op de woningmarkt ziet hij hier wel degelijk ruimte in ontstaan. De mate waarin partijen hiervan gebruik willen maken hangt sterk af van de afspraken die de gemeente met de ontwikkelaars kan maken over o.a. tempo en de fasering van het woningaanbod in de diverse segmenten, waaronder ook de sociale component.

De legitimatie om te komen tot een versnelling wordt voor een belangrijk deel ontleend aan de concept Regionale woonagenda 2017 Holland Rijnland. De woonvisie staat ter besluitvorming geagendeerd in het Algemeen bestuur van Holland Rijnland op 14 maart 2018.

Na de besluitvorming zal de uitkomst als eerste besproken worden in de commissievergadering van Ruimte en Wonen en dan zal ook bekend worden bij welke woningsegmenten de ontwikkelingscombinatie een versnelling wenst te realiseren.

Woensdagavond vroeg de heer Van der Wal van D66 zich af of de deadline van het presenteren van de bouwplannen, nog voor de zomer wel gehaald gaan worden zodat de projectontwikkelaar na de zomer aan de slag kan gaan. Wethouder De Jong gaf aan dat er op 19 april in dezelfde commissievergadering de plannen voor het Bavo-terrein besproken gaan worden. Het moet dus haalbaar zijn om voor het zomerreces er een klap op te kunnen geven. 

Landgoed 'In den Houte'
De woonwijk krijgt de naam ‘Landgoed in den Houte’. Deze naam refereert aan de historie van de gemeente (Nortich in den Houte).

Woningbouwopgave

Het college is verheugd dat Trebbe en Novaform snel willen starten met de bouw, want uit onderzoek is gebleken dat er in 2030 ruim 18.000 mensen in Noordwijkerhout en De Zilk willen wonen. Met de verwachte groei van Noordwijkerhout ligt er voor de gemeente een forse woningbouwopgave om aan de behoefte te kunnen voldoen. De ontwikkeling van het Bavo-terrein levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Gewijzigd rijksbeleid
De projectontwikkelaars kopen de grond van zorginstellingen Rivierduinen en de Parnassia Groep. Doordat het rijksbeleid erop gericht is om steeds meer zorg te bieden aan cliënten in een gewone leefomgeving, kwam het Bavo-terrein beschikbaar voor andere functies.

Afspraken ontwikkeling terrein
Bij de ontwikkeling van het terrein moeten de ontwikkelaars voldoen aan een aantal afspraken. Deze zijn vastgelegd in diverse plannen en overeenkomsten, zoals een beeld- en kwaliteitsplan, spelregelkaart, bestemmingsplan en anterieure overeenkomst. De gemeente houdt de regie. Bij de ontwikkeling van de locatie behoort ook de renovatie van de Engelse tuin, inclusief het onderhoud voor tien jaar en de verbindingsweg tussen de Herenweg en de Langevelderweg.

Nadere informatie
Trebbe en Novaform hebben een website gelanceerd, waar belangstellenden meer informatie over Landgoed in den Houte kunnen vinden of zich nu al kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief: www.landgoedindenhoute.nl. Voor de spelregelkaart en overige documenten zie www.noordwijkerhout.nl.

Foto boven PR. Foto's onder impressie nieuwe wijk PR.