Datum: 05-08-2020 - 15:19
15
feb
'18
PvdA stelt vragen aan het college over Duinpolderweg. (update: antwoord College van B&W)
Geschreven door Provincies Noord- en Zuid-Holland

PvdA stelt vragen aan het college over Duinpolderweg. (update: antwoord College van B&W)

In het LD van 30 januari stond een artikel over de Duinpolderweg waarin wordt gesteld dat de Staten van Noord-Holland geen moeite hebben met het Voorkeursalternatief van de GS’en van Noord- en Zuid-Holland. Tevens stelt de gedeputeerde van Noord-Holland, mevrouw Post, dat de doortrekking...

naar de N206 geen kwestie is van òf maar van wanneer. Dat gaat dus voorbij aan de stellingname dat er een nieuw onderzoek wordt gedaan naar nut en noodzaak en de afweging tussen voor- en nadelen.

Vragen
1. Heeft het college kennis genomen van de uitspraken van de Gedeputeerde van Noord-Holland en de wijze waarop de Staten van Noord-Holland omgaan met de reacties uit Zuid-Holland.

Antwoord college van B&W:

Ja, het college heeft kennis genomen van de uitspraken van de gedeputeerde van NH.

2. De gedeputeerde van Noord-Holland, mevr. Post, heeft op voorhand duidelijk maakt zich van de reacties weinig te zullen aantrekken gezien haar ferme uitspraken over de zuidelijke ligging en de doortrekking naar de N206. Wat is de primaire reactie hierop van het college tegen de achtergrond van het feit dat de inspraakperiode nog loopt en pas eindigt op 18 februari 2018.

Antwoord college van B&W:
Op dit moment loopt de termijn van het indienen van zienswijzen (redactie BON: klik hier voor de ingediende Zienswijze Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek). Voor alle ingediende zienswijze wordt een inspraaknotitie gemaakt. Ook de zienswijze van Holland Rijnland en betrokken gemeenten wordt hierin meegenomen. Deze inspraaknotitie zal in de stuurgroep besproken worden. Uiteindelijk zijn het de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland die het definitieve besluit nemen over het voorkeursalternatief en niet mw Post.

3. Neemt het college van Noordwijkerhout het initiatief om samen met de andere colleges uit de noordelijke Bollenstreek op korte termijn op bezoek te gaan bij het college van GS van Zuid-Holland om haar zaak te bepleiten en aan te dringen op een wat zorgvuldiger behandeling van de reacties uit de regio dan wat bestuurlijk Noord-Holland zich permitteert. Indien het college dat niet van plan is graag de reden waarom niet.

Antwoord college van B&W:
Op 7 februari is wethouder de Jong met de portefeuillehouder van Holland Rijnland A. van Kempen bij de Statencommissie van Zuid-Holland geweest om in te spreken. Daarin hebben we de zienswijze van de regio en Bollenstreekgemeenten toegelicht. Gepleit is voor het alternatief van de projectorganisatie. Dus variant Midden ipv Zuid.

Tevens aangegeven dat we met de regio doorstuderen op de vraag waar en hoe de verbinding tussen de N208 en N206 het beste kan worden ingestoken. De uitspraken die vanuit Noord-Holland zijn gedaan in de pers nemen wij voor kennisgeving aan. In de eerstvolgende stuurgroep Duinpolderweg zal dit met mw Post worden besproken.

4. Wie betaalt bepaald is een bekend gezegde. Maar de provincie Noord-Holland betaalt niet alleen. Er zijn meer partijen die bijdragen waaronder de Bollenstreek gemeenten via Holland Rijnland via de FES-bijdrage. Is het college tegen die achtergrond bereid de bijdrage van HR aan het project ter discussie te stellen als de bestuurlijke participatie in dit project wordt terug gebracht tot “wij horen u wel maar we luisteren niet”.

Antwoord college van B&W:
De regio Holland Rijnland heeft 12,5 miljoen gereserveerd voor de Duinpolderweg vanuit het Regionale Investeringsfonds (RIF) De discussie over de financiering gaat pas plaatsvinden nadat een definitieve voorkeursvariant bekend is gemaakt. Wij gaan vooruitlopend op deze discussie geen uitspraken doen over het beschikbaar stellen van de RIF gelden voor dit project.

Lid van de Gemeenteraad Noordwijkerhout
Jan Janson, PvdA