Datum: 04-07-2020 - 07:21
20
jan
'18
31 januari hoorzitting in Tweede Kamer over 'omstreden herindeling' van Noordwijk en Noordwijkerhout.
Geschreven door Raymond Salman

31 januari hoorzitting in Tweede Kamer over 'omstreden herindeling' van Noordwijk en Noordwijkerhout.

De Tweede Kamer gaat op 31 januari van 10.00 tot 12.30 uur een openbare hoorzitting in de Tweede Kamer te Den Haag houden over de voorgenomen herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout (wetsvoorstel 34832). Voorliggend wetsvoorstel zou betekenen dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout...

per 1 januari 2019 zouden moeten fuseren.

Voorbereiding
De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken is nu bezig met de voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel, die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Kamer is gestuurd. Conform besluit van de Tweede Kamer medio oktober 2017 wordt voortaan echter altijd een hoorzitting gehouden als er veel weerstand is tegen een voorgenomen gemeentelijke herindeling.

Herindeling is omstreden
De herindeling is omstreden. Het herindelingsvoorstel dat Noordwijk en Noordwijkerhout betreft is immers aan de Tweede Kamer voorgeschoteld als een “vrijwillige” herindeling. De uitdrukking “vrijwillig” verwijst naar een belangrijk, misschien zelfs het belangrijkste criterium dat naar vast beleid bij herindelingen wordt gehanteerd, namelijk dat de herindeling “van onderop” moet komen. De gemeenschappen mogen niet tegen hun zin tot herindeling worden gedwongen: omdat het niet democratisch is, maar niet minder omdat het ineffectief is: een fusie met (wederzijdse) tegenzin leidt enkel tot ellende.

Het probleem is dat de voorgestelde herindeling van Noordwijk weliswaar aan de Tweede Kamer door het gemeentebestuur wordt afgeschilderd als “vrijwillig” en “van onderop”, maar dat hij het niet is. Het gemeentebestuur heeft eerst een jaar lang gedaan alsof het niet om herindeling ging, en gedurende die periode iedereen laten meepraten; toen de bedoeling duidelijk moest worden, omdat hij immers anders niet zou worden gerealiseerd, is er een reeks geheime bijeenkomsten van gemeentebestuur en gemeenteraad geweest, waar de beslissing is doorgedrukt.

Toen de inwoners er eindelijk officieel van mochten weten, is binnen twee dagen het heimelijk voorgekookte besluit in de raadsvergadering genomen; onredelijk snel. In zienswijzen die het besluit en de gang van zaken afkeurden werd “geen aanleiding” gezien de plannen te wijzigen. Een vlugge maar overtuigende poging de kwestie tot onderwerp te laten maken van een raadgevend referendum, hoewel ruim voldoend aan alle geldende criteria, stuitte af op de gemakkelijke, voorspelbare uitvluchten, ingebracht door hetzelfde gemeentebestuur dat de herindeling wilde.

De herhaalde verzekering van het Noordwijkse gemeentebestuur dat het draagvlak voor de herindeling in Noordwijk “ruim voldoende” is, moet daarom van de hand worden gewezen als misleidend. De inwoners zijn er door het gemeentebestuur opzettelijk buiten gehouden. Op deze basis zou de Tweede Kamer niet over de herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout moeten beraadslagen, laat staan ertoe besluiten. De herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout voldoet aan het belangrijkste criterium niet.

Handvest van de Raad van Europa
Een van de duidelijkste indicaties dat het Noordwijkse gemeentebestuur de eigen inwoners buiten de besluitvorming wilde houden is de nodeloze, ongefundeerde maar koppige weigering de herindeling bij referendum aan de mensen zelf voor te leggen. 

Het Koninkrijk der Nederlanden is echter gebonden aan het Handvest van de Raad van Europa voor lokale autonomie. Daarin bepaalt art. 5: “Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local communities concerned, possibly by means of a referendum where this is permitted by statute.”

De bedoeling is best en de bedoeling is duidelijk. Het is dan onaangenaam en dubbelzinnig als dezelfde overheid die zich openbaar aan die verplichting bond vervolgens aanvullend een hele rij voorwaarden en uitvluchten organiseert, waardoor uiteindelijk het artikel er net zo goed niet had kunnen zijn.

Dat het Noordwijkse gemeentebestuur zo te werk gaat is inmiddels duidelijk en kennelijk niet voor verandering vatbaar. De rechterlijke macht weet dozijnen goede redenen om het zo te laten. Echter, van ons parlement, dat zelf besloten heeft om het Koninkrijk der Nederlanden aan de bepalingen van het Handvest te binden, zouden we beter willen verwachten.

Spreekrecht
Raymond Salman uit Noordwijk, als initiatiefnemer en vertegenwoordiger van het georganiseerd maatschappelijk verband dat het referendum aanvroeg, heeft derhalve verzocht tot een hoorzitting en nader onderzoek. Tijdens de hoorzitting op 31 januari zal hij ook spreekrecht krijgen om het parlement te overtuigen.

Tekst: Raymond Salman.