Datum: 27-01-2020 - 19:56
  
25
nov
'17
Gemeenten ISD Bollenstreek stellen 'noodfonds voorkomen huisuitzetting' in.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenten ISD Bollenstreek stellen 'noodfonds voorkomen huisuitzetting' in.

Ter voorkoming van huisuitzettingen, als gevolg van alleen financiële problemen, wordt er door de gemeente Noordwijkerhout een 'noodfonds voorkomen uithuiszetting' ingesteld. Het noodfonds wordt in samenwerking met de 5 gemeenten in de Bollenstreek ingesteld en onder regie van de ISD Bollenstreek uitgevoerd....

In 2012 is het convenant voorkomen uithuiszettingen vastgesteld door de gemeenten van de ISD Bollenstreek (de gemeenten; Noordwijkerhout, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen). De huidige afspraken in het convenant sluiten onvoldoende aan voor convenantpartners om huurschulden verder te beperken en uithuiszetting te voorkomen.

De feitelijke kosten van een huisuitzetting voor corporaties worden geschat op € 7.500 en diverse onderzoeken wijzen uit dat de maatschappelijke kosten (zoals zorgkosten, kosten maatschappelijke opvang) om uitgezette huurders weer op de rit te krijgen, kunnen oplopen tot € 100.000. 

Er zijn dus financiële belangen zowel bij de woningcorporaties als bij de overheid om de kwetsbare huurder in deze zoveel mogelijk te beschermen en om de (maatschappelijke) kosten van huisuitzettingen zoveel mogelijk terug te dringen.

Met het instellen van een noodfonds als instrument, kan er effectiever uitvoering gegeven worden aan schuldproblematiek en achterliggende problematiek die schulden veroorzaken. Uiteindelijk wil men met het instellen van deze verordening in vroeg stadium voorkomen van dak- en thuisloosheid van inwoners en de daar bij komende kosten en aanverwante problematiek.

In de praktijk is gebleken dat, na melding van een huurschuld, het enige tijd duurt voordat er een schuldregeling getroffen kan worden (ook al wordt dit met grote spoed behandeld). Hierdoor loopt een schuld verder op en komt de deurwaarder in beeld waardoor de schulden verder oplopen.

Door het instellen van een fonds wordt een regeling getroffen met de inwoner voor de huurschuld. Het bedrag dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld is in de vorm van een renteloze lening. De wijze van terugbetaling geschiedt in overleg met de nalatige kwetsbare huurder.

Niet alleen financieel wordt er respijt verkregen, ook geeft het convenantpartijen de mogelijkheid om samen met de inwoner te kijken naar de onderliggende problemen die de schuld veroorzaakt hebben.

Het uitgangspunt is dat de huurder zelf een beroep doet op het fonds en de aanvraag hiervoor indient. Met het indienen van de aanvraag, gaat de inwoner akkoord om afspraken te maken met convenantpartners, om de brede schuldproblemen aan te pakken.

Het fonds is alleen beschikbaar voor huurders die in een sociale huurwoning wonen. Huurders uit vrijesectorwoningen of de particuliere sector vallen buiten de doelgroep van dit fonds.

De inschatting van de betrokken partijen is dat er een bedrag binnen de Bollenstreek nodig is van € 42.000. De gemeenten dragen € 35.000 bij en de woningcorporaties € 7000. De gemeenten dragen dus 83% aan het fonds bij en de woningcorporaties 17%. Uit onderzoek is gebleken dat dit een afspiegeling is van de reële kostenverdeling bij een huisuitzetting. 

Volgens de verdeelsleutel van de ISD-gemeenten leidt dit tot de volgende verdeling per gemeente: Teylingen € 9525,- > Noordwijk € 7705,- > Lisse € 6705,- > Hillegom € 6440,- > Noordwijkerhout € 4625,-. Het bedrag voor Noordwijkerhout kan worden gedekt uit de begroting WMO - ondersteunende begeleiding.

Het onderwerp zal behandeld worden in de commissievergadering van SAM op 28 november en na een akkoord zal de verordening dan per 1 januari 2018 ingevoerd gaan worden.