Datum: 26-11-2022 - 21:32
Black Friday acties en aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

29
sep
'17

VVD verschilt onderling van mening bij nieuwbouwplan oud-Munnekeweij.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond werd het voorstel behandeld om een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen aan Woningstichting Padua en deze ten laste te brengen van de Reserve Volkshuisvesting als tegemoetkoming voor de onrendabele top die de bouw van 45 sociale woningen...

met een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens met zich meebrengt. Op verzoek van de gemeenteraad is het college van B&W samen met Woningstichting Sint Antonius van Padua nagegaan waar binnen de gemeente versneld extra sociale woningen kunnen worden gerealiseerd. Dit ter compensatie voor de woonruimte die de gemeente beschikbaar heeft moeten stellen voor vluchtelingen met een verblijfstatus.

Na afweging van verschillende locaties, viel de keuze uiteindelijk voor de locatie van oud-Munnekeweij (Schippersvaartweg 39). Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure is het de bedoeling dat er op die plaats 45 grondgebonden woningen worden gebouwd met een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens (€ 592,55). Deze woningen zijn bedoeld voor huishoudens van 1 of 2 personen met een laag inkomen (toetsingsinkomen eenpersoonshuishouden € 22.200,- en tweepersoonshuishouden € 30.150,-).

De maximale huurprijs van deze sociale woningen is niet kostendekkend voor de nieuwbouw van deze woningen. Hierdoor is er sprake van een aanzienlijke onrendabele top per woning. Om de woningen voor de doelgroep bereikbaar te houden, is het gewenst dat de Woningstichting tegemoet gekomen wordt in de hoogte van de onrendabele top. Het verzoek van het college aan de gemeenteraad was dan ook om hiervoor een bedrag uit de Reserve Volkshuisvesting beschikbaar te stellen van € 50.000,-.

VVD-raadslid Koen Vermeulen gaf vlak voor de stemming aan dat dit plan zijn goedkeuring toch niet kon wegdragen en deed hij een voorstel om het plan oud-Munnekeweij een nieuwe wending te geven. Hij gaf daarbij drie redenen aan: 1. dat volgens hem de parkeernorm niet voldoet aan de huidige en op die avond nog ter goedkeuring gelegde nieuwe parkeernota. 2. dat na de vele inspraakrondes de groene zoom iets breder zou moeten worden gelegd 3. dat verschillende omwonenden met hun ideeën volgens hen niet goed zijn meegenomen in de plannen.

Na het opsommen van de 3 redenen stelde de heer Vermeulen voor om vier woningen te schrappen en daarvoor dan ruimte in te richten voor meer groen en parkeerplaatsen in het gebied. De extra kosten van € 150.000,- die dit volgens hem zouden zijn, dan ook het potje Reserve Volkshuisvesting moeten komen. Hiermee wordt volgens de heer Vermeulen tegemoet gekomen aan de meeste bezwaren van omwonenden.

Zijn eigen partijgenoten van de VVD, waaronder de heer Cramer, gaven aan dat de andere ideeën over dit voorstel van de heer Vermeulen verrassend waren maar dat iedereen zijn eigen mening mag hebben in de fractie en raad. De VVD stemden wel tegen het voorstel van hun partijgenot. Niet alleen de rest van de VVD stemde tegen dit voorstel ook CDA, D66 en GroenLinks toonden zich tegenstander waardoor er een meerderheid ontbrak en de heer Vermeulen zijn voorstel daarmee maar introk.

Wethouder De Jong was teleurgesteld dat verschillende raadsleden er zo over dachten want volgens hem was er een goed overleg geweest en stemden iedereen al eerder in met de uitkomsten van de plannen. Hij gaf zoals al bij de laatste commissievergadering aan, dat bij dit plan ieder dubbeltje omgedraaid moet worden om het project rendabel te maken voor de Woningstichting Padua.

Volgens de wethouder zit er geen ruimte meer in om er zomaar vier woningen af te halen en worden er ook nog eens vier woningen onttrokken uit het aanbod die toch al karig is voor mensen met een laag inkomen; aldus de wethouder.

Foto's. (laatste 2 foto's BON)