Datum: 17-02-2020 - 16:06
  
06
aug
'17
NZLokaal stelt vragen aan het college over fietspad Sancta Maria.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan het college over fietspad Sancta Maria.

Persbericht vragen NZLokaal: In de pers werd (summier) melding gemaakt van de opening van het fietspad Kraaierslaan – Sancta Maria per 1 augustus jongstleden als gevolg van actie en/of nader overleg tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout met de ontwikkelingscombinatie Sancta Maria....

Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van Orde juncto 169, lid 3 van de Gemeentewet ontvang ik graag nadere inlichtingen, zoals:
1. Werden er door de gemeentebesturen concessies gedaan aan de ontwikkelingscombinatie en zo je welke?
2. Zijn er op geld waardeerbare afspraken gemaakt?
3. Wat is er te melden over de status van het fietspad op het Sancta terrein, zoals eigendom, beheer, onderhoud?
4. Is het fietspad aan te merken als openbaar in de zin van de Wegenwet?
5. Is het fietspad aan te merken als openbaar in de zin van de Wegenverkeerswet?
6. In hoeverre is er op het Sancta terrein sprake van openbaar toezicht en handhaving?
7. Waren de ontstane problemen met betrekking tot de toegankelijkheid voorzienbaar ten tijde van het tot stand komen van het bestemmingsplan?
8. Wat is de achterliggende gedachte voor een openstelling van slechts 9 tot 9 uur?

Tenslotte zou ik het op prijs stellen, indien u bij de beantwoording van bovengenoemde vragen zich niet beperkt tot een louter formele beantwoording, maar zo mogelijk uit eigen beweging ook aanvullende relevante informatie zult verstrekken.

Ik hoor graag van u,
Vriendelijke groet,
Jaap de Moor,
raadslid NZLokaal

Foto's: BON.