Datum: 23-05-2018 - 23:09

19
jun
'17
Rekenkamercommissie verkent EU-arbeidsmigrantenbeleid.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Rekenkamercommissie verkent EU-arbeidsmigrantenbeleid.

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout concludeert in haar verkenning over EU-arbeidsmigranten dat de gemeenten zich beperkt inspannen om de registratie van instromende EU-arbeidsmigranten te verbeteren. De gemeenten hebben weinig zicht...

op het aantal en het profiel van EU-arbeidsmigranten en het gebruik van voorzieningen door deze groep. Ook concludeert de rekenkamercommissie dat gemeenten zich beperkt inspannen om zich goed voor te bereiden op vragen en knelpunten rond de integratie van de groep EU-arbeidsmigranten die zich hier blijvend vestigen.

Vijf tot tien jaar geleden zijn uitwassen en schrijnende toestanden rondom huisvesting tamelijk voortvarend en adequaat door de gemeenten opgepakt. Maar het voorzien in alternatieve vormen van huisvesting blijft een enigszins stroef proces. Op andere beleidsterreinen wordt het gemeentelijk beleid gekenmerkt door een afwachtende houding.

Arbeidsmigranten zijn geen expliciet aandachtspunt meer. Gezien het feit dat zich nauwelijks concrete knelpunten of probleemsituaties voordoen vindt de rekenkamercommissie dat op zichzelf niet problematisch. Maar de kennis en opvattingen die de gemeenten hebben van de arbeidsmigranten zijn verouderd.

Nu het aantal vestigers dat een beroep doet op lokale voorzieningen groeit, kan dit tot knelpunten of problemen rond de integratie in de lokale samenleving leiden. Dit beeld is daarom aan herziening toe. Op dit moment is gemiddeld een op de tien inwoners van Poolse afkomst.

Onder kinderen ligt dit aandeel fors hoger. Uit de verkenning blijkt verder dat de groep EU-arbeidsmigranten in de regio geleidelijk van samenstelling verandert. Het zijn niet alleen meer de jonge mannen; er zijn meer gezinnen, meer jonge kinderen, meer tieners en meer 50+-ers.

De rekenkamercommissie vindt dat deze veranderde dynamiek voor de gemeenten aanleiding zou moeten zijn om meer over hun Poolse inwoners te weten te willen komen. Een deel van de arbeidsmigranten lijkt zich blijvend te vestigen.

Dit roept bij de rekenkamercommissie de vraag op hoe lang een situatie van gescheiden werelden, waarin mensen van Poolse afkomst niet gezien worden als reguliere inwoners van de gemeente, nog houdbaar blijft.

Uit het onderzoek is gebleken dat met name rondom Poolse gezinnen in zekere mate hulp en ondersteuning nodig is, maar dat deze behoefte de betreffende instanties nog weinig bereikt. In juni besluiten de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout over de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Het rapport en de reacties van de colleges zijn gepubliceerd op de website van de rekenkamercommissie http://www.rekenkamercommissie-hln.nl. Het rapport wordt op 14 juni besproken door de commissie Maatschappij en Financiën te Lisse.

Op 22 juni staat het op de agenda van de vergadering van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen te Noordwijkerhout en de commissievergadering te Hillegom.

Tekst en foto: Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout